Cụm từ "think long and hard" nghĩa là gì? – ZiZoou Store - Streetwear

Cụm từ "think long and hard" nghĩa là gì?

Cụm từ "Think long and hard" trong tiếng Việt có thể được dịch theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể. Dưới đây là một số cách dịch phổ biến:

Suy nghĩ kỹ lưỡng:

Đây là cách dịch trực tiếp và đơn giản nhất, thể hiện chính xác nghĩa của cụm từ tiếng Anh này.

Ví dụ:

 • She thought long and hard about her decision before she finally told him the truth.
  (Cô ấy đã suy nghĩ kỹ lưỡng về quyết định của mình trước khi cuối cùng nói cho anh ấy sự thật.)
 • You have to think long and hard about which university you want to attend.
  (Bạn phải suy nghĩ kỹ lưỡng về việc chọn trường đại học bạn muốn theo học.)

Cân nhắc cẩn thận:

Cách dịch này nhấn mạnh vào việc dành thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng về một vấn đề trước khi đưa ra quyết định.

Ví dụ:

 • I think you should think long and hard about this offer before you accept it.
  (Tôi nghĩ bạn nên cân nhắc cẩn thận về lời đề nghị này trước khi chấp nhận.)
 • He always thinks long and hard before making any major changes.
  (Anh ấy luôn cân nhắc cẩn thận trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào.)

Xem xét kỹ càng:

Cách dịch này tương tự như "cân nhắc cẩn thận", nhưng có thể mang ý nghĩa rộng hơn, bao gồm việc xem xét tất cả các khía cạnh của một vấn đề trước khi đưa ra quyết định.

Ví dụ:

 • We need to think long and hard about the future of our company.
  (Chúng ta cần xem xét kỹ càng về tương lai của công ty mình.)
 • The committee will think long and hard about the proposed changes.
  (Ủy ban sẽ xem xét kỹ càng về những thay đổi được đề xuất.)

Ghi nhớ kỹ:

Đôi khi cụm từ này cũng được sử dụng để mô tả việc dành thời gian để ghi nhớ một điều gì đó quan trọng.

Ví dụ:

 • I will always think long and hard about the lessons I learned from that experience.
  (Tôi sẽ luôn khắc ghi những bài học kinh nghiệm mà tôi học được từ trải nghiệm đó.)
 • After thinking long and hard about his mistake, he promised never to repeat it.
  (Sau khi ghi nhớ kỹ lưỡng về sai lầm của mình, anh ấy hứa không bao giờ lặp lại nó.)

 

Ngoài ra, cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, cụm từ "think long and hard" có thể mang ý nghĩa nhạy cảm. Do đó, cần cẩn thận khi sử dụng cụm từ này trong các ngữ cảnh trang trọng hoặc chính thức.


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố