Từ "regarding" là gì? Khi nào sử dụng từ này? – ZiZoou Store - Streetwear

Từ "regarding" là gì? Khi nào sử dụng từ này?

1. Từ "regarding" là gì?

Từ này có nghĩa là "liên quan đến" hoặc "về việc", được sử dụng để giới thiệu chủ đề hoặc vấn đề mà câu nói hoặc văn bản đang đề cập đến.

2. Các trường hợp sử dụng từ "regarding"?

"Regarding" được sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. Khi muốn đề cập đến một chủ đề hoặc vấn đề cụ thể.
 2. Khi trả lời hoặc phản hồi một câu hỏi hoặc yêu cầu.
 3. Khi giới thiệu thông tin liên quan đến một vấn đề đã được đề cập trước đó.

Ví dụ:

 1. Regarding the meeting tomorrow, please be on time.
  Về cuộc họp ngày mai, vui lòng đến đúng giờ.

 2. We received your email regarding the invoice.
  Chúng tôi đã nhận được email của bạn liên quan đến hóa đơn.

 3. There are some concerns regarding the safety measures.
  Có một số lo ngại về các biện pháp an toàn.

3. Các lưu ý khi sử dụng từ "regarding"?

Khi sử dụng từ này, cần lưu ý:

 1. Tránh lạm dụng từ này trong văn bản hoặc lời nói để tránh làm cho câu văn trở nên lặp lại và nhàm chán.
 2. Sử dụng các từ đồng nghĩa để thay thế khi cần thiết để làm phong phú thêm ngôn ngữ.

Ví dụ:

 1. Please read the document regarding the new procedures.
  Vui lòng đọc tài liệu về các thủ tục mới.

 2. There are several points regarding this issue that need clarification.
  Có một số điểm liên quan đến vấn đề này cần được làm rõ.

 3. The manager spoke regarding the recent changes in the company.
  Người quản lý đã nói về những thay đổi gần đây trong công ty.

4. Các từ đồng nghĩa phổ biến với "regarding"?

 1. Concerning
 2. About
 3. Pertaining to

Ví dụ:

 1. Concerning your application, we need more information.
  Liên quan đến đơn của bạn, chúng tôi cần thêm thông tin.

 2. There are some issues about the new system.
  Có một số vấn đề về hệ thống mới.

 3. The rules pertaining to this matter are strict.
  Các quy định liên quan đến vấn đề này rất nghiêm ngặt.

5. Các từ trái nghĩa phổ biến với từ "regarding"?

 1. Ignoring
 2. Disregarding
 3. Unrelated

Ví dụ:

 1. We cannot proceed by ignoring the main issue.
  Chúng ta không thể tiến hành bằng cách bỏ qua vấn đề chính.

 2. The complaint was dismissed by disregarding the evidence.
  Khiếu nại đã bị bác bỏ bằng cách không quan tâm đến bằng chứng.

 3. This information is unrelated to the current topic.
  Thông tin này không liên quan đến chủ đề hiện tại.

6. Bài tập thực hành về từ "regarding"

Tìm từ gần nghĩa nhất với từ "regarding"

 1. Regarding the new project, we need more resources.

  • A. Concerning
  • B. Ignoring
  • C. Unrelated
  • D. Disregarding

  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: A. Concerning

  Dịch tiếng Việt: Về dự án mới, chúng ta cần thêm tài nguyên.

  Dịch các đáp án:

  • Concerning: Liên quan đến
  • Ignoring: Bỏ qua
  • Unrelated: Không liên quan
  • Disregarding: Không quan tâm đến
 2. We received your email regarding the invoice.

  • A. Unrelated
  • B. Ignoring
  • C. About
  • D. Disregarding

  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: C. About

  Dịch tiếng Việt: Chúng tôi đã nhận được email của bạn liên quan đến hóa đơn.

  Dịch các đáp án:

  • Unrelated: Không liên quan
  • Ignoring: Bỏ qua
  • About: Về
  • Disregarding: Không quan tâm đến
 3. There are some concerns regarding the safety measures.

  • A. Concerning
  • B. Ignoring
  • C. Unrelated
  • D. Disregarding

  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: A. Concerning

  Dịch tiếng Việt: Có một số lo ngại về các biện pháp an toàn.

  Dịch các đáp án:

  • Concerning: Liên quan đến
  • Ignoring: Bỏ qua
  • Unrelated: Không liên quan
  • Disregarding: Không quan tâm đến
 4. We have no updates regarding the situation.

  • A. Concerning
  • B. Ignoring
  • C. Unrelated
  • D. Disregarding

  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: A. Concerning

  Dịch tiếng Việt: Chúng tôi không có cập nhật gì về tình hình.

  Dịch các đáp án:

  • Concerning: Liên quan đến
  • Ignoring: Bỏ qua
  • Unrelated: Không liên quan
  • Disregarding: Không quan tâm đến
 5. The manager spoke regarding the recent changes in the company.

  • A. Concerning
  • B. Ignoring
  • C. Unrelated
  • D. Disregarding

  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: A. Concerning

  Dịch tiếng Việt: Người quản lý đã nói về những thay đổi gần đây trong công ty.

  Dịch các đáp án:

  • Concerning: Liên quan đến
  • Ignoring: Bỏ qua
  • Unrelated: Không liên quan
  • Disregarding: Không quan tâm đến
 6. There are several points regarding this issue that need clarification.

  • A. Unrelated
  • B. Pertaining to
  • C. Ignoring
  • D. Disregarding

  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: B. Pertaining to

  Dịch tiếng Việt: Có một số điểm liên quan đến vấn đề này cần được làm rõ.

  Dịch các đáp án:

  • Unrelated: Không liên quan
  • Pertaining to: Liên quan đến
  • Ignoring: Bỏ qua
  • Disregarding: Không quan tâm đến
 7. She had some questions regarding the new policy.

  • A. Unrelated
  • B. Pertaining to
  • C. Ignoring
  • D. Disregarding

  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: B. Pertaining to

  Dịch tiếng Việt: Cô ấy có vài câu hỏi về chính sách mới.

  Dịch các đáp án:

  • Unrelated: Không liên quan
  • Pertaining to: Liên quan đến
  • Ignoring: Bỏ qua
  • Disregarding: Không quan tâm đến
 8. Please read the document regarding the new procedures.

  • A. Concerning
  • B. Ignoring
  • C. Unrelated
  • D. Disregarding

  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: A. Concerning

  Dịch tiếng Việt: Vui lòng đọc tài liệu về các thủ tục mới.

  Dịch các đáp án:

  • Concerning: Liên quan đến
  • Ignoring: Bỏ qua
  • Unrelated: Không liên quan
  • Disregarding: Không quan tâm đến
 9. The rules regarding this matter are strict.

  • A. Ignoring
  • B. Disregarding
  • C. About
  • D. Unrelated

  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: C. About

  Dịch tiếng Việt: Các quy định về vấn đề này rất nghiêm ngặt.

  Dịch các đáp án:

  • Ignoring: Bỏ qua
  • Disregarding: Không quan tâm đến
  • About: Về
  • Unrelated: Không liên quan
 10. We need to discuss the details regarding the event.

  • A. Concerning
  • B. Ignoring
  • C. Unrelated
  • D. Disregarding

  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: A. Concerning

  Dịch tiếng Việt: Chúng ta cần thảo luận về chi tiết của sự kiện.

  Dịch các đáp án:

  • Concerning: Liên quan đến
  • Ignoring: Bỏ qua
  • Unrelated: Không liên quan
  • Disregarding: Không quan tâm đến

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố