Từ "honestly" là gì? Khi nào sử dụng từ này? – ZiZoou Store - Streetwear

Từ "honestly" là gì? Khi nào sử dụng từ này?

1. Từ "honestly" là gì?

Từ này có nghĩa là "thành thật", "thật lòng", "chân thật", "thẳng thắn".

Ví dụ:

 1. Honestly, I don't like this movie.
  • Thành thật mà nói, tôi không thích bộ phim này.
 2. She answered all the questions honestly.
  • Cô ấy trả lời tất cả các câu hỏi một cách thành thật.
 3. Honestly, I think you should apologize.
  • Thật lòng mà nói, tôi nghĩ bạn nên xin lỗi.

2. Các trường hợp sử dụng từ "honestly"?

Từ này có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm:

 • Khi muốn nhấn mạnh sự thật.
 • Khi bày tỏ ý kiến cá nhân một cách thẳng thắn.
 • Khi muốn khẳng định tính chân thật của một hành động hoặc lời nói.

Ví dụ:

 1. Honestly, I have never seen such a beautiful place.
  • Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy một nơi đẹp như vậy.
 2. He spoke honestly about his feelings.
  • Anh ấy nói về cảm xúc của mình một cách thẳng thắn.
 3. Honestly, I don't think this is a good idea.
  • Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ đây là một ý tưởng hay.

3. Các lưu ý khi sử dụng từ "honestly"?

 • Từ này thường được dùng ở đầu câu để nhấn mạnh tính chân thật của lời nói.
 • Tránh lạm dụng "honestly" vì có thể khiến người nghe cảm thấy bạn không trung thực nếu sử dụng quá nhiều.
 • Đôi khi, từ này có thể được dùng để bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc thất vọng.

Ví dụ:

 1. Honestly, I didn't expect him to react that way.
  • Thật lòng mà nói, tôi không ngờ anh ấy lại phản ứng như vậy.
 2. Honestly, you need to be more careful.
  • Thành thật mà nói, bạn cần phải cẩn thận hơn.
 3. Honestly, I am surprised by your decision.
  • Thật lòng mà nói, tôi ngạc nhiên với quyết định của bạn.

4. Các từ đồng nghĩa phổ biến với "honestly"?

 • Truthfully
 • Frankly
 • Sincerely

Ví dụ:

 1. Truthfully, I don't know the answer.
  • Thành thật mà nói, tôi không biết câu trả lời.
 2. Frankly, I think you are wrong.
  • Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ bạn sai rồi.
 3. Sincerely, I appreciate your help.
  • Thật lòng mà nói, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của bạn.

5. Các từ trái nghĩa phổ biến với từ "honestly"?

 • Dishonestly
 • Deceptively
 • Falsely

Ví dụ:

 1. He acted dishonestly to gain an advantage.
  • Anh ấy hành động một cách không trung thực để giành lợi thế.
 2. She spoke deceptively to hide the truth.
  • Cô ấy nói một cách dối trá để che giấu sự thật.
 3. The information was presented falsely.
  • Thông tin được trình bày một cách sai lệch.

6. Bài Tập Tiếng Anh: Từ "Honestly"

Tìm từ gần nghĩa nhất với "honestly":

1. Honestly, I think you should talk to her.

 • A. Deceptively
 • B. Frankly
 • C. Falsely
 • D. Dishonestly

ĐÁP ÁN: B. Frankly.

Thật lòng mà nói, tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với cô ấy.

 • A. Một cách dối trá
 • B. Một cách thẳng thắn
 • C. Một cách sai lệch
 • D. Một cách không trung thực

2. She answered all the questions honestly.

 • A. Truthfully
 • B. Deceptively
 • C. Dishonestly
 • D. Falsely

ĐÁP ÁN: A. Truthfully.

Cô ấy trả lời tất cả các câu hỏi một cách thành thật.

 • A. Một cách thành thật
 • B. Một cách dối trá
 • C. Một cách không trung thực
 • D. Một cách sai lệch
3. Honestly, I have never seen such a beautiful place.
 • A. Truthfully
 • B. Dishonestly
 • C. Deceptively
 • D. Falsely

ĐÁP ÁN: A. Truthfully.

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy một nơi đẹp như vậy.

 • A. Một cách thành thật
 • B. Một cách không trung thực
 • C. Một cách dối trá
 • D. Một cách sai lệch
4. Honestly, I don't think this is a good idea.
 • A. Frankly
 • B. Deceptively
 • C. Dishonestly
 • D. Falsely

ĐÁP ÁN: A. Frankly.

Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ đây là một ý tưởng hay.

 • A. Một cách thẳng thắn
 • B. Một cách dối trá
 • C. Một cách không trung thực
 • D. Một cách sai lệch
5. Honestly, I didn't expect him to react that way.
 • A. Falsely
 • B. Frankly
 • C. Deceptively
 • D. Dishonestly

ĐÁP ÁN: B. Frankly.

Thật lòng mà nói, tôi không ngờ anh ấy lại phản ứng như vậy.

 • A. Một cách sai lệch
 • B. Một cách thẳng thắn
 • C. Một cách dối trá
 • D. Một cách không trung thực
6. He spoke honestly about his feelings.
 • A. Deceptively
 • B. Dishonestly
 • C. Sincerely
 • D. Falsely

ĐÁP ÁN: C. Sincerely.

Anh ấy nói về cảm xúc của mình một cách chân thành.

 • A. Một cách dối trá
 • B. Một cách không trung thực
 • C. Một cách chân thành
 • D. Một cách sai lệch
7. Honestly, I am surprised by your decision.
 • A. Frankly
 • B. Dishonestly
 • C. Falsely
 • D. Deceptively

ĐÁP ÁN: A. Frankly.

Thật lòng mà nói, tôi ngạc nhiên với quyết định của bạn.

 • A. Một cách thẳng thắn
 • B. Một cách không trung thực
 • C. Một cách sai lệch
 • D. Một cách dối trá
8. Honestly, you need to be more careful.
 • A. Frankly
 • B. Falsely
 • C. Dishonestly
 • D. Deceptively

ĐÁP ÁN: A. Frankly.

Thành thật mà nói, bạn cần phải cẩn thận hơn

 • A. Một cách thẳng thắn
 • B. Một cách sai lệch
 • C. Một cách không trung thực
 • D. Một cách dối trá
9. He acted honestly to gain an advantage.
 • A. Falsely
 • B. Deceptively
 • C. Sincerely
 • D. Dishonestly

ĐÁP ÁN: C. Sincerely.

Anh ấy hành động một cách chân thành để giành lợi thế.

 • A. Một cách sai lệch
 • B. Một cách dối trá
 • C. Một cách chân thành
 • D. Một cách không trung thực
10. Honestly, I don't know the answer.
 • A. Deceptively
 • B. Truthfully
 • C. Dishonestly
 • D. Falsely

ĐÁP ÁN: B. Truthfully.

Thành thật mà nói, tôi không biết câu trả lời.

 • A. Một cách dối trá
 • B. Một cách thành thật
 • C. Một cách không trung thực
 • D. Một cách sai lệch

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố