Từ "anyway" là gì? Khi nào sử dụng từ này? – ZiZoou Store - Streetwear

Từ "anyway" là gì? Khi nào sử dụng từ này?

1. Từ "anyway" là gì?

Từ này có nghĩa là "dù sao đi nữa", "dù thế nào đi nữa". Thường được dùng để chuyển đổi chủ đề hoặc để nhấn mạnh rằng điều gì đó sẽ xảy ra hoặc đúng bất kể các yếu tố khác.

2. Khi nào sử dụng từ "anyway"?

a. Để tiếp tục hoặc kết thúc một câu chuyện:

Ví dụ:

 • Anyway, let's get back to the main topic.
  • Dù sao đi nữa, hãy quay lại chủ đề chính.
 • Anyway, I have to go now.
  • Dù sao đi nữa, tôi phải đi bây giờ.
 • Anyway, as I was saying, we need to improve our sales.
  • Dù thế nào đi nữa, như tôi đã nói, chúng ta cần cải thiện doanh số.

b. Để nhấn mạnh sự quyết tâm hoặc sự không thay đổi:

Ví dụ:

 • She knew it was risky, but she did it anyway.
  • Cô ấy biết điều đó là rủi ro, nhưng dù vậy cô ấy vẫn làm.
 • They told him not to go, but he went anyway.
  • Họ bảo anh ấy không được đi, nhưng dù gì anh ấy vẫn đi.
 • He was warned about the danger, but he proceeded anyway.
  • Anh ấy đã được cảnh báo về nguy hiểm, nhưng dù vậy thì anh ấy vẫn tiếp tục.

c. Để thể hiện sự bất chấp hoặc không quan tâm đến các yếu tố khác:

Ví dụ:

 • It's raining, but I will go for a walk anyway.
  • Trời đang mưa, nhưng dù thế tôi vẫn sẽ đi dạo.
 • The food wasn't great, but I ate it anyway.
  • Thức ăn không ngon, nhưng dù vậy tôi vẫn ăn.
 • He didn't like the idea, but he agreed anyway.
  • Anh ấy không thích ý tưởng đó, nhưng dù như vậy anh ấy vẫn đồng ý.

3. Các lưu ý khi sử dụng từ "anyway"?

a. Không nên sử dụng "anyway" quá nhiều trong một đoạn văn hoặc câu chuyện vì nó có thể làm mất đi sự mạch lạc.

Ví dụ:

 • He was tired. Anyway, he decided to go out. Anyway, he met his friends. Anyway, they had fun.
  • Anh ấy mệt. Dù sao, anh ấy quyết định ra ngoài. Dù sao, anh ấy gặp bạn bè. Dù sao, họ đã có vui vẻ.
  • (Câu chuyện trở nên rời rạc và khó hiểu.)

b. Tránh sử dụng "anyway" trong các văn bản trang trọng hoặc học thuật, nơi cần sự chính xác và mạch lạc.

Ví dụ:

 • Incorrect: Anyway, the results of the experiment were significant.
  • Không đúng: Dù sao, kết quả của thí nghiệm là đáng kể.
 • Correct: In conclusion, the results of the experiment were significant.
  • Đúng: Kết luận, kết quả của thí nghiệm là đáng kể.

c. Sử dụng "anyway" một cách hợp lý để tránh làm mất đi ý nghĩa của câu chuyện hoặc thông điệp.

Ví dụ:

 • She didn't like the plan, but she agreed anyway.
  • Cô ấy không thích kế hoạch, nhưng dù thế nào thì cô ấy vẫn đồng ý.
  • (Sử dụng hợp lý và rõ ràng.)

4. Các từ đồng nghĩa phổ biến với "anyway"?

a. Nonetheless (dù sao, dù vậy)

Ví dụ:

 • He was tired; nonetheless, he continued working.
  • Anh ấy mệt; dù như vậy, anh ấy vẫn tiếp tục làm việc.
 • The weather was bad, but they went hiking nonetheless.
  • Thời tiết xấu, nhưng dù vậy họ vẫn đi leo núi.
 • She didn't understand the instructions, but she tried nonetheless.
  • Cô ấy không hiểu hướng dẫn, dù vậy cô ấy vẫn thử.

b. Regardless (bất chấp, bất kể)

Ví dụ:

 • He will do it regardless of the consequences.
  • Anh ấy sẽ làm bất kể hậu quả.
 • She decided to go regardless of the weather.
  • Cô ấy quyết định đi bất kể thời tiết.
 • They continued their journey regardless of the difficulties.
  • Họ tiếp tục hành trình bất kể khó khăn.

5. Các từ trái nghĩa phổ biến với từ "anyway"?

a. Therefore

Ví dụ:

 • It was raining; therefore, we stayed home.
  • Trời đang mưa; vì vậy, chúng tôi ở nhà.
 • He was tired; therefore, he didn't go out.
  • Anh ấy mệt; vì vậy, anh ấy không ra ngoài.
 • She was busy; therefore, she couldn't attend the meeting.
  • Cô ấy bận; vì vậy, cô ấy không thể tham dự cuộc họp.

b. Consequently

Ví dụ:

 • He didn't study; consequently, he failed the exam.
  • Anh ấy không học; do đó, anh ấy trượt kỳ thi.
 • The weather was bad; consequently, the event was canceled.
  • Thời tiết xấu; do đó, sự kiện bị hủy.
 • She didn't prepare; consequently, she was not ready.
  • Cô ấy không chuẩn bị; do đó, cô ấy không sẵn sàng.

c. Hence

Ví dụ:

 • He was injured; hence, he couldn't play.
  • Anh ấy bị thương; vì vậy, anh ấy không thể chơi.
 • The project was delayed; hence, the deadline was extended.
  • Dự án bị trì hoãn; vì vậy, thời hạn được kéo dài.
 • She was late; hence, she missed the bus.
  • Cô ấy đến muộn; vì vậy, cô ấy lỡ xe buýt.

6. Bài tập thực hành về từ "anyway"

 1. He didn't like the food, but he ate it anyway.
  • A. Consequently
  • B. Nonetheless
  • C. Therefore
  • D. Hence
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: B. Nonetheless
  *Anh ấy không thích thức ăn, nhưng dù vậy anh ấy vẫn ăn.*
  *A. Do đó, B. Dù sao, C. Vì vậy, D. Vì thế*
 2. She was tired, but she went to the gym anyway.
  • A. Consequently
  • B. Hence
  • C. Therefore
  • D. Regardless
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: D. Regardless
  *Cô ấy mệt, nhưng dù vậy cô ấy vẫn đi tập gym.*
  *A. Do đó, B. Vì thế, C. Vì vậy, D. Dù sao*
 3. It was raining, but they decided to go hiking anyway.
  • A. Consequently
  • B. Hence
  • C. Nonetheless
  • D. Therefore
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: C. Nonetheless
  *Trời đang mưa, nhưng dù vậy họ vẫn quyết định đi leo núi.*
  *A. Do đó, B. Vì thế, C. Dù sao, D. Vì vậy*
 4. He knew it was risky, but he invested his money anyway.
  • A. Consequently
  • B. Nonetheless
  • C. Therefore
  • D. Hence
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: B. Nonetheless
  *Anh ấy biết điều đó là rủi ro, nhưng dù sao thì anh ấy vẫn đầu tư tiền.*
  *A. Do đó, B. Dù sao, C. Vì vậy, D. Vì thế*
 5. The weather was bad, but they went for a walk anyway.
  • A. Regardless
  • B. Hence
  • C. Therefore
  • D. Consequently
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: A. Regardless
  *Thời tiết xấu, nhưng dù như vậy họ vẫn đi dạo.*
  *A. Dù sao, B. Vì thế, C. Vì vậy, D. Do đó*
 6. She didn't understand the topic, but she wrote the essay anyway.
  • A. Regardless
  • B. Hence
  • C. Therefore
  • D. Consequently
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: A. Regardless
  *Cô ấy không hiểu chủ đề, nhưng dù vậy cô ấy vẫn viết bài luận.*
  *A. Dù sao, B. Vì thế, C. Vì vậy, D. Do đó*
 7. He was warned about the danger, but he proceeded anyway.
  • A. Regardless
  • B. Hence
  • C. Therefore
  • D. Consequently
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: A. Regardless
  *Anh ấy đã được cảnh báo về nguy hiểm, nhưng dù thế nào anh ấy vẫn tiếp tục.*
  *A. Dù sao, B. Vì thế, C. Vì vậy, D. Do đó*
 8. The project had many challenges, but they completed it anyway.
  • A. Consequently
  • B. Hence
  • C. Nonetheless
  • D. Therefore
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: C. Nonetheless
  *Dự án có nhiều thách thức, nhưng dù sao họ vẫn hoàn thành.*
  *A. Do đó, B. Vì thế, C. Dù sao, D. Vì vậy*
 9. He didn't like the plan, but he agreed anyway.
  • A. Consequently
  • B. Nonetheless
  • C. Therefore
  • D. Hence
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: B. Nonetheless
  *Anh ấy không thích kế hoạch, nhưng dù sao anh ấy vẫn đồng ý.*
  *A. Do đó, B. Dù sao, C. Vì vậy, D. Vì thế*
 10. She was busy, but she helped him anyway.
  • A. Consequently
  • B. Hence
  • C. Therefore
  • D. Regardless
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: D. Regardless
  *Cô ấy bận, nhưng dù sao cô ấy vẫn giúp anh ấy.*
  *A. Do đó, B. Vì thế, C. Vì vậy, D. Dù sao*

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố