Từ "advancement" là gì? Khi nào sử dụng từ này? – ZiZoou Store - Streetwear

Từ "advancement" là gì? Khi nào sử dụng từ này?

1. Từ "advancement" là gì?

Từ này có nghĩa là "sự tiến bộ", "sự thăng tiến", hoặc "sự phát triển" trong một lĩnh vực nào đó.

Ví dụ:

 1. The advancement of technology has changed the way we live.
  • Sự phát triển của công nghệ đã thay đổi cách chúng ta sống.
 2. He is working hard for his advancement in the company.
  • Anh ấy đang làm việc chăm chỉ để được thăng tiến trong công ty.
 3. The advancement of medical science has increased life expectancy.
  • Sự tiến bộ của khoa học y tế đã tăng tuổi thọ.

2. Các trường hợp sử dụng từ "advancement"?

Từ này có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm:

 • Trong công việc và sự nghiệp:

  • She is seeking advancement in her career.
   • Cô ấy đang tìm kiếm sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình.
  • His advancement in the company was rapid.
   • Sự thăng tiến của anh ấy trong công ty rất nhanh chóng.
 • Trong khoa học và công nghệ:

  • The advancement of artificial intelligence is remarkable.
   • Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo là đáng chú ý.
  • The advancement of technology can sometimes lead to job losses.
   • Sự phát triển của công nghệ đôi khi có thể dẫn đến mất việc làm.
 • Trong giáo dục:

  • The advancement of education is crucial for a nation's progress.
   • Sự phát triển của giáo dục là rất quan trọng cho sự tiến bộ của một quốc gia.

3. Lưu ý khi sử dụng từ "advancement"?

 • Từ này thường được sử dụng trong văn phong trang trọng.

4. Các từ đồng nghĩa phổ biến với "advancement"?

 • Progress: sự tiến bộ

  • The progress of the project is impressive.
   • Sự tiến bộ của dự án rất ấn tượng.
 • Development: sự phát triển

  • The development of new technologies is crucial for innovation.
   • Sự phát triển của các công nghệ mới là rất quan trọng cho sự đổi mới.
 • Promotion: sự thăng tiến

  • She received a promotion to a higher position.
   • Cô ấy đã nhận được một sự thăng tiến lên vị trí cao hơn.

5. Các từ trái nghĩa phổ biến với từ "advancement"?

 • Regression: sự thoái lui

  • The regression of the economy is a major concern.
   • Sự thoái lui của nền kinh tế là một mối quan tâm lớn.
 • Decline: sự suy giảm

  • There has been a decline in the quality of education.
   • Có một sự suy giảm trong chất lượng giáo dục.
 • Stagnation: sự đình trệ

  • Economic stagnation can lead to increased unemployment.
   • Sự đình trệ kinh tế có thể dẫn đến tăng tỷ lệ thất nghiệp.

6. Bài tập thực hành về từ "advancement"

Tìm từ gần nghĩa nhất với "advancement":

 1. The advancement of renewable energy sources is crucial for sustainable development.
  • A. Progress
  • B. Regression
  • C. Decline
  • D. Stagnation
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: A. Progress
  Sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo là rất quan trọng cho sự phát triển bền vững.
  A. Tiến bộ
  B. Thoái lui
  C. Suy giảm
  D. Đình trệ
 2. Her advancement in the company was a result of her hard work and dedication.
  • A. Stagnation
  • B. Promotion
  • C. Decline
  • D. Regression
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: B. Promotion
  Sự thăng tiến của cô ấy trong công ty là kết quả của sự chăm chỉ và cống hiến.
  A. Đình trệ
  B. Thăng tiến
  C. Suy giảm
  D. Thoái lui
 3. The advancement of medical technology has saved countless lives.
  • A. Decline
  • B. Progress
  • C. Stagnation
  • D. Regression
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: B. Progress
  Sự tiến bộ của công nghệ y tế đã cứu sống vô số người.
  A. Suy giảm
  B. Tiến bộ
  C. Đình trệ
  D. Thoái lui
 4. The company's advancement in the market is impressive.
  • A. Progress
  • B. Regression
  • C. Decline
  • D. Stagnation
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: A. Progress
  Sự tiến bộ của công ty trên thị trường rất ấn tượng.
  A. Tiến bộ
  B. Thoái lui
  C. Suy giảm
  D. Đình trệ
 5. The advancement of employee benefits is a continuous effort.
  • A. Progress
  • B. Decline
  • C. Regression
  • D. Stagnation
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: A. Progress
  Sự phát triển của phúc lợi lao động là một nỗ lực liên tục.
  A. Tiến bộ
  B. Suy giảm
  C. Thoái lui
  D. Đình trệ
 6. Technological advancements have transformed modern communication.
  • A. Decline
  • B. Regression
  • C. Stagnation
  • D. Development
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: D. Development
  Những tiến bộ công nghệ đã biến đổi giao tiếp hiện đại.
  A. Suy giảm
  B. Thoái lui
  C. Đình trệ
  D. Phát triển
 7. The advancement of education is vital for the future of any nation.
  • A. Regression
  • B. Decline
  • C. Development
  • D. Stagnation
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: C. Development
  Sự phát triển của giáo dục là rất quan trọng cho tương lai của bất kỳ quốc gia nào.
  A. Thoái lui
  B. Suy giảm
  C. Phát triển
  D. Đình trệ
 8. The advancement of technology often leads to new job opportunities.
  • A. Progress
  • B. Decline
  • C. Regression
  • D. Stagnation
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: A. Progress
  Sự phát triển của công nghệ thường dẫn đến các cơ hội việc làm mới.
  A. Tiến bộ
  B. Suy giảm
  C. Thoái lui
  D. Đình trệ
 9. The advancement of women's rights has been a long and challenging journey.
  • A. Stagnation
  • B. Decline
  • C. Regression
  • D. Progress
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: D. Progress
  Sự tiến bộ của quyền phụ nữ đã là một hành trình dài và đầy thử thách.
  A. Đình trệ
  B. Suy giảm
  C. Thoái lui
  D. Tiến bộ
 10. The advancement of science is driven by curiosity and innovation.
  • A. Stagnation
  • B. Development
  • C. Decline
  • D. Regression
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: B. Development
  Sự phát triển của khoa học được thúc đẩy bởi sự tò mò và đổi mới.
  A. Đình trệ
  B. Phát triển
  C. Suy giảm
  D. Thoái lui

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố