"Sound like" là gì trong tiếng Việt? – ZiZoou Store - Streetwear

"Sound like" là gì trong tiếng Việt?

Nghĩa của từ "sound like"

Từ này có thể được dịch là "Nghe như là", hoặc "Nghe giống như là".

Ví dụ:

 • "You sound like you're upset. Is everything okay?"
 • (Bạn nghe như là đang buồn bã. Mọi thứ ổn chứ?)
 • "This music sounds like something from the 80s."
  (Âm nhạc này nghe giống như là từ những năm 80.)
 • "Her excuse sounds like she's making it up."
  (Lí do của cô ấy nghe như là cô ấy đang bịa ra.)

Từ đồng nghĩa với từ "Sound like"

Một số từ đồng nghĩa với từ này có thể là "Seem" hoặc "Appear", đều diễn đạt ý nghĩa của việc đánh giá hoặc diễn đạt ý kiến về cảm giác, suy nghĩ, hoặc sự tương tự của một sự việc hoặc một vật.

Ví dụ:

 • "You seem tired."
  (Bạn dường như mệt mỏi.)
 • "This situation appears difficult."
  (Tình hình này dường như khó khăn.)

Chia sẻ bài viết này