"Soak it up" là gì trong tiếng Việt? – ZiZoou Store - Streetwear

"Soak it up" là gì trong tiếng Việt?

Nghĩa của từ "Soak it up"

Từ "Soak it up" trong tiếng Anh có thể được dịch sang tiếng Việt là "Hấp thụ" hoặc "đắm chìm trong" (tri thức, tinh thần).

Ví dụ:

  • "As a sponge soaks up water, soak up the knowledge presented in this book." (Như một miếng bọt biển hấp thụ nước, hãy hấp thụ tri thức được trình bày trong cuốn sách này)
  • "While you're abroad, soak up the local culture and customs." (Khi bạn đang ở nước ngoài, hãy hấp thụ văn hóa và phong tục địa phương)
  • "The audience sat quietly, soaking up the atmosphere of the performance." (Khán giả ngồi im lặng, đắm chìm trong không khí của buổi biểu diễn)

Từ đồng nghĩa với từ "Soak it up"

Một từ đồng nghĩa với "Soak it up" trong ngữ cảnh này có thể là "Absorb". Cả hai từ đều ám chỉ việc tiếp nhận, hấp thụ hoặc thu nhận thông tin, tri thức hoặc trải nghiệm một cách tích cực và chủ động.

Ví dụ:

"During your trip, make sure to absorb as much of the local culture as you can."
(Trong chuyến đi của bạn, hãy chắc chắn hấp thụ nhiều nhất có thể về văn hóa địa phương.)


Chia sẻ bài viết này