Phân biệt "up-to-date" và "update"? – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "up-to-date" và "update"?

1. Điểm chung của "up-to-date" và "update"

Cả hai từ này đều được sử dụng để chỉ sự "cập nhật" hoặc làm mới thông tin, dữ liệu hoặc trạng thái của một cái gì đó.

 1. Ví dụ:
  • The software is up-to-date with the latest security patches.
   Phần mềm này đã được cập nhật với các bản vá bảo mật mới nhất.
  • We need to update the database regularly.
   Chúng ta cần cập nhật cơ sở dữ liệu thường xuyên.
  • The report is up-to-date as of yesterday.
   Báo cáo này đã cập nhật tới ngày hôm qua.

2. Điểm khác nhau giữa "up-to-date" và "update"

 1. Up-to-date:

  • Up-to-date là tính từ, dùng để mô tả trạng thái đã được cập nhật hoặc hiện đại.
  • Ví dụ:
   • My phone is up-to-date with the latest software version.
    Điện thoại của tôi đã cập nhật với phiên bản phần mềm mới nhất.
   • The information on the website is up-to-date.
    Thông tin trên trang web đã cập nhật.
   • Make sure your resume is up-to-date before applying for the job.
    Hãy đảm bảo rằng sơ yếu lý lịch của bạn đã cập nhật trước khi nộp đơn xin việc.
 2. Update:

  • Update là động từ, có nghĩa là thực hiện hành động cập nhật hoặc làm mới thông tin.
  • Ví dụ:
   • We need to update our records.
    Chúng ta cần cập nhật hồ sơ của mình.
   • The app will automatically update when a new version is available.
    Ứng dụng sẽ tự động cập nhật khi có phiên bản mới.
   • Can you update me on the status of the project?
    Bạn có thể cập nhật cho tôi về tình trạng của dự án không?

3. Bài tập thực hành để Phân biệt "up-to-date" và "update"

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

 1. The information on the website is __________.
  • A. up-to-date
  • B. update
  ĐÁP ÁN
  Thông tin trên trang web đã cập nhật. (Chọn A vì "up-to-date" là tính từ mô tả trạng thái của thông tin.)
 2. We need to __________ our software to the latest version.
  • A. up-to-date
  • B. update
  ĐÁP ÁN
  Chúng ta cần cập nhật phần mềm của mình lên phiên bản mới nhất. (Chọn B vì "update" là động từ chỉ hành động cập nhật.)
 3. Make sure your resume is __________ before applying for the job.
  • A. up-to-date
  • B. update
  ĐÁP ÁN
  Hãy đảm bảo rằng sơ yếu lý lịch của bạn đã cập nhật trước khi nộp đơn xin việc. (Chọn A vì "up-to-date" là tính từ mô tả trạng thái của sơ yếu lý lịch.)
 4. The app will automatically __________ when a new version is available.
  • A. up-to-date
  • B. update
  ĐÁP ÁN
  Ứng dụng sẽ tự động cập nhật khi có phiên bản mới. (Chọn B vì "update" là động từ chỉ hành động cập nhật.)
 5. Can you __________ me on the status of the project?
  • A. up-to-date
  • B. update
  ĐÁP ÁN
  Bạn có thể cập nhật cho tôi về tình trạng của dự án không? (Chọn B vì "update" là động từ chỉ hành động cập nhật.)
 6. My phone is __________ with the latest software version.
  • A. up-to-date
  • B. update
  ĐÁP ÁN
  Điện thoại của tôi đã cập nhật với phiên bản phần mềm mới nhất. (Chọn A vì "up-to-date" là tính từ mô tả trạng thái của điện thoại.)
 7. The database needs to be __________ regularly.
  • A. up-to-date
  • B. update
  ĐÁP ÁN
  Cơ sở dữ liệu cần được cập nhật thường xuyên. (Chọn B vì "update" là động từ chỉ hành động cập nhật.)
 8. The report is __________ as of yesterday.
  • A. up-to-date
  • B. update
  ĐÁP ÁN
  Báo cáo này đã cập nhật tới ngày hôm qua. (Chọn A vì "up-to-date" là tính từ mô tả trạng thái của báo cáo.)
 9. We need to __________ our records to reflect the new changes.
  • A. up-to-date
  • B. update
  ĐÁP ÁN
  Chúng ta cần cập nhật hồ sơ của mình để phản ánh những thay đổi mới. (Chọn B vì "update" là động từ chỉ hành động cập nhật.)
 10. His knowledge of the subject is very __________.
  • A. up-to-date
  • B. update
  ĐÁP ÁN
  Kiến thức của anh ấy về chủ đề này rất cập nhật. (Chọn A vì "up-to-date" là tính từ mô tả trạng thái của kiến thức.)

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố