Phân biệt "start out" và "start"? – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "start out" và "start"?

1. Điểm chung của "start out" và "start"?

Cả 2 từ này đều có nghĩa là "bắt đầu" một hành động hoặc quá trình.

Ví dụ:

 1. Start out: When I first started out in this business, I had no idea what I was doing.

  • Khi tôi mới bắt đầu trong ngành này, tôi không biết mình đang làm gì.
 2. Start: She started her career as a teacher.

  • Cô ấy bắt đầu sự nghiệp của mình như một giáo viên.
 3. Start out: We started out on our journey early in the morning.

  • Chúng tôi bắt đầu hành trình của mình từ sớm.

2. Các điểm khác nhau giữa "start out" và "start"?

Các từ này thường được sử dụng để nói về việc khởi đầu một cái gì đó, nhưng có một số khác biệt nhỏ trong cách sử dụng.

"Start out" (khởi đầu)

"Start out" thường được sử dụng để chỉ sự bắt đầu của một hành trình, sự nghiệp hay một quá trình dài hạn. Nó thường mang ý nghĩa bắt đầu từ một điểm khởi đầu cụ thể và có thể bao gồm các giai đoạn phát triển sau đó.

Ví dụ:

 1. Start out: He started out as a junior employee but quickly rose through the ranks.

  • Anh ấy bắt đầu như một nhân viên cấp dưới nhưng nhanh chóng thăng tiến.
 2. Start out: They started out with just a small shop.

  • Họ bắt đầu chỉ với một cửa hàng nhỏ.
 3. Start out: The project started out as a simple idea.

  • Dự án bắt đầu như một ý tưởng đơn giản.

"Start" (bắt đầu)

"Start" là một từ chung hơn và có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau để chỉ sự khởi đầu của bất kỳ hành động hoặc quá trình nào. Nó không nhất thiết phải bao hàm một quá trình dài hạn.

Ví dụ:

 1. Start: Let's start the meeting now.

  • Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp bây giờ.
 2. Start: She started crying when she heard the news.

  • Cô ấy bắt đầu khóc khi nghe tin.
 3. Start: The movie starts at 7 PM.

  • Bộ phim bắt đầu lúc 7 giờ tối.

 

3. Bài tập thực hành Phân biệt "start out" và "start"

Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

 1. He ________ his career as a journalist.
  A. start out
  B. start
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: B. start
  Anh ấy bắt đầu sự nghiệp của mình như một nhà báo.
  Giải thích: "start" được sử dụng để chỉ sự khởi đầu của một sự nghiệp mà không ám chỉ quá trình dài hạn.
 2. We ________ on our road trip early in the morning.
  A. start out
  B. start
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: A. start out
  Chúng tôi bắt đầu chuyến đi đường từ sớm.
  Giải thích: "start out" được sử dụng để chỉ sự bắt đầu của một hành trình dài hạn.
 3. The meeting will ________ at 10 AM.
  A. start out
  B. start
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: B. start
  Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng.
  Giải thích: "start" được sử dụng để chỉ sự khởi đầu của một sự kiện cụ thể.
 4. She ________ with a small business and now owns a big company.
  A. start out
  B. start
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: A. start out
  Cô ấy bắt đầu với một doanh nghiệp nhỏ và bây giờ sở hữu một công ty lớn.
  Giải thích: "start out" được sử dụng để chỉ sự khởi đầu từ một điểm nhỏ và phát triển thành một điều lớn hơn.
 5. The movie ________ at 8 PM.
  A. start out
  B. start
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: B. start
  Bộ phim bắt đầu lúc 8 giờ tối.
  Giải thích: "start" được sử dụng để chỉ sự khởi đầu của một sự kiện cụ thể.
 6. They ________ with just a few members in their team.
  A. start out
  B. start
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: A. start out
  Họ bắt đầu chỉ với vài thành viên trong đội.
  Giải thích: "start out" được sử dụng để chỉ sự khởi đầu từ một điểm nhỏ và có thể phát triển sau đó.
 7. Let's ________ the project now.
  A. start out
  B. start
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: B. start
  Chúng ta hãy bắt đầu dự án ngay bây giờ.
  Giải thích: "start" được sử dụng để chỉ sự khởi đầu của một hành động hoặc quá trình.
 8. He ________ as a junior developer and now he is a team leader.
  A. start out
  B. start
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: A. start out
  Anh ấy bắt đầu như một nhà phát triển cấp dưới và bây giờ là trưởng nhóm.
  Giải thích: "start out" được sử dụng để chỉ sự khởi đầu từ một vị trí nhỏ và phát triển lên vị trí cao hơn.
 9. The class ________ at 9 AM every day.
  A. start out
  B. start
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: B. start
  Lớp học bắt đầu lúc 9 giờ sáng mỗi ngày.
  Giải thích: "start" được sử dụng để chỉ sự khởi đầu của một sự kiện cụ thể.
 10. She ________ on her journey to self-discovery last year.
  A. start out
  B. start
  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN: A. start out
  Cô ấy bắt đầu hành trình tự khám phá bản thân vào năm ngoái.
  Giải thích: "start out" được sử dụng để chỉ sự khởi đầu của một hành trình dài hạn.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố