Phân biệt "source" và "resource"? – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "source" và "resource"?

1. Điểm chung của "source" và "resource"

Cả 2 từ này đều có nghĩa là "nguồn", đều liên quan đến việc cung cấp hoặc là nơi bắt nguồn của một thứ gì đó. Cả hai từ này đều có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ học thuật, kinh doanh đến đời sống hàng ngày.

Ví dụ:

 1. The source of the river is in the mountains.
  • Nguồn gốc của con sông là ở trên núi.
 2. Books are a great source of knowledge.
  • Sách là một nguồn kiến thức tuyệt vời.
 3. The internet is a valuable resource for information.
  • Internet là một nguồn tài nguyên quý giá cho thông tin.

2. Các điểm khác nhau giữa "source" và "resource"

1. Từ "Source"

 • Dịch nghĩa: Nguồn, nguồn gốc
 • Sử dụng: Chỉ nơi bắt nguồn hoặc xuất phát của một thứ gì đó.
 • Ví dụ:
  1. The source of the rumor was unclear.
   • Nguồn gốc của tin đồn không rõ ràng.
  2. She found the source of the leak in the pipe.
   • Cô ấy đã tìm ra nguồn rò rỉ trong ống.
  3. The sun is the primary source of energy for Earth.
   • Mặt trời là nguồn năng lượng chính cho Trái Đất.

2. Từ "Resource"

 • Dịch nghĩa: Nguồn lực
 • Sử dụng: Chỉ tài nguyên hoặc phương tiện hỗ trợ có thể sử dụng để đạt được mục tiêu.
 • Ví dụ:
  1. Water is a vital natural resource.
   • Nước là một tài nguyên thiên nhiên quan trọng.
  2. The library has many educational resources.
   • Thư viện có nhiều tài liệu giáo dục.
  3. Human resources are essential for the company's success.
   • Nhân lực là yếu tố quan trọng cho sự thành công của công ty.

3. Bài tập thực hành để Phân biệt "source" và "resource"

Điền từ thích hợp vào các câu sau:

 1. The library is a valuable ______ for students.
  • A. source
  • B. resource
  ĐÁP ÁN
  Thư viện là một tài nguyên quý giá cho sinh viên.
  Giải thích: "Resource" được sử dụng vì thư viện cung cấp các tài liệu và phương tiện hỗ trợ học tập.
 2. The river's ______ is located in the mountains.
  • A. source
  • B. resource
  ĐÁP ÁN
  Nguồn của con sông nằm ở trên núi.
  Giải thích: "Source" được sử dụng vì nó chỉ nơi xuất phát của con sông.
 3. Books can be an excellent ______ of information.
  • A. source
  • B. resource
  ĐÁP ÁN
  Sách có thể là một nguồn thông tin tuyệt vời.
  Giải thích: "Source" được sử dụng vì sách là nơi cung cấp thông tin.
 4. The company needs more financial ______ to expand.
  • A. source
  • B. resource
  ĐÁP ÁN
  Công ty cần thêm nguồn lực tài chính để mở rộng.
  Giải thích: "Resource" được sử dụng vì nó chỉ các phương tiện hỗ trợ tài chính.
 5. She always checks the ______ of the news before believing it.
  • A. source
  • B. resource
  ĐÁP ÁN
  Cô ấy luôn kiểm tra nguồn của tin tức trước khi tin vào nó.
  Giải thích: "Source" được sử dụng vì nó chỉ nơi bắt nguồn của tin tức.
 6. Human ______ are crucial for any organization.
  • A. source
  • B. resource
  ĐÁP ÁN
  Nhân lực là yếu tố quan trọng cho bất kỳ tổ chức nào.
  Giải thích: "Resource" được sử dụng vì nó chỉ nhân lực như một tài nguyên hỗ trợ.
 7. The main ______ of energy for plants is sunlight.
  • A. source
  • B. resource
  ĐÁP ÁN
  Nguồn năng lượng chính cho cây cối là ánh sáng mặt trời.
  Giải thích: "Source" được sử dụng vì nó chỉ nơi cung cấp năng lượng.
 8. They need to find a new ______ of raw materials.
  • A. source
  • B. resource
  ĐÁP ÁN
  Họ cần tìm một nguồn nguyên liệu mới.
  Giải thích: "Source" được sử dụng vì nó chỉ nơi cung cấp nguyên liệu.
 9. Water is an essential natural ______.
  • A. source
  • B. resource
  ĐÁP ÁN
  Nước là một tài nguyên thiên nhiên thiết yếu.
  Giải thích: "Resource" được sử dụng vì nước là một tài nguyên thiên nhiên.
 10. The ______ of the problem was identified quickly.
  • A. source
  • B. resource
  ĐÁP ÁN
  Nguồn gốc của vấn đề đã được xác định nhanh chóng.
  Giải thích: "Source" được sử dụng vì nó chỉ nơi xuất phát của vấn đề.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố