Phân biệt "scenario" và "situation"? – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "scenario" và "situation"?

1. Điểm chung của "scenario" và "situation"?

Cả 2 từ này đều mô tả một "tình huống", "tình hình", "bối cảnh" nhất định trong một chuỗi sự kiện, hoặc mô tả một hiện tượng, điều kiện cụ thể xảy ra tại một thời điểm nào đó.

Ví dụ:

 1. Scenario: The worst-case scenario is a complete system failure.
  Kịch bản tồi tệ nhất là hệ thống hoàn toàn bị hỏng.
 2. Situation: The situation is getting out of control.
  Tình hình đang trở nên ngoài tầm kiểm soát.

2. Điểm khác nhau giữa "scenario" và "situation"?

1. Scenario

 • Thường được sử dụng để chỉ một kịch bản hoặc một viễn cảnh giả định. Nó thường mô tả một chuỗi sự kiện có thể xảy ra trong tương lai hoặc một kế hoạch dự phòng.
 • Thường được sử dụng trong việc lập kế hoạch, phân tích rủi ro, hoặc trong các bài tập mô phỏng.
 • Ví dụ:
  • We need to prepare for the worst-case scenario.
   Chúng ta cần chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất.
  • The scenario analysis helps in strategic planning.
   Phân tích kịch bản giúp trong việc lập kế hoạch chiến lược.
  • Different scenarios were considered during the meeting.
   Các kịch bản khác nhau đã được xem xét trong cuộc họp.
  • Imagine a scenario where everyone has access to clean water.
   Hãy tưởng tượng một kịch bản nơi mọi người đều có nước sạch để sử dụng.

2. Situation

 • Thường đề cập đến tình trạng hoặc trạng thái hiện tại của một sự việc hoặc một người. Nó mô tả điều gì đang xảy ra hoặc đã xảy ra tại một thời điểm cụ thể.
 • Thường được sử dụng để mô tả các hoàn cảnh thực tế mà một người hoặc một nhóm đang gặp phải.
 • Ví dụ:
  • The current situation is under control.
   Tình hình hiện tại đã được kiểm soát.
  • She described the situation in detail.
   Cô ấy đã mô tả chi tiết tình huống.
  • What is the situation with the new project?
   Tình hình của dự án mới như thế nào?
  • He found himself in a difficult situation.
   Anh ấy thấy mình ở trong một tình huống khó khăn.
  • The economic situation has improved.
   Tình hình kinh tế đã được cải thiện.

3. Bài tập thực hành Phân biệt "Scenario" và "Situation"

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

 1. In the worst-case _____, we might have to close the business.
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: Trong kịch bản tồi tệ nhất, chúng ta có thể phải đóng cửa doanh nghiệp.

  Giải thích: Từ "scenario" được sử dụng để mô tả một kịch bản giả định hoặc tương lai.

 2. The current _____ in the company is very unstable.
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: Tình hình hiện tại trong công ty rất bất ổn.

  Giải thích: Từ "situation" được sử dụng để mô tả trạng thái hiện tại hoặc những gì đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể.

 3. We considered several possible _____ during the meeting.
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: Chúng tôi đã xem xét một số kịch bản có thể xảy ra trong cuộc họp.

  Giải thích: Từ "scenario" được sử dụng để mô tả các kịch bản giả định hoặc dự đoán trong tương lai.

 4. He always imagines the worst possible _____.
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: Anh ấy luôn tưởng tượng ra kịch bản tồi tệ nhất có thể.

  Giải thích: Từ "scenario" được sử dụng để mô tả một kịch bản giả định hoặc dự đoán.

 5. The economic _____ has improved over the last year.
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: Tình hình kinh tế đã được cải thiện trong năm qua.

  Giải thích: Từ "situation" được sử dụng để mô tả trạng thái hiện tại.

 6. This is an unusual _____ we have never faced before.
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: Đây là một tình huống bất thường mà chúng tôi chưa từng gặp trước đây.

  Giải thích: Từ "situation" được sử dụng để mô tả trạng thái thực tế và cụ thể.

 7. The best-case _____ is that we finish the project ahead of schedule.
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: Kịch bản tốt nhất là chúng ta hoàn thành dự án trước thời hạn.

  Giải thích: Từ "scenario" được sử dụng để mô tả một kịch bản giả định hoặc tương lai.

 8. What is the current _____ with the new employee?
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: Tình hình hiện tại với nhân viên mới như thế nào?

  Giải thích: Từ "situation" được sử dụng để mô tả trạng thái hiện tại.

 9. The teacher asked the students to write a _____ for a natural disaster.
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: Giáo viên yêu cầu học sinh viết một kịch bản cho một thảm họa thiên nhiên.

  Giải thích: Từ "scenario" được sử dụng để mô tả một kịch bản giả định hoặc dự đoán.

 10. He found himself in a difficult _____ after losing his job.
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: Anh ấy thấy mình ở trong một tình huống khó khăn sau khi mất việc.

  Giải thích: Từ "situation" được sử dụng để mô tả trạng thái thực tế và cụ thể.


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố