Phân biệt "different" và "discrepant"? – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "different" và "discrepant"?

1. Điểm chung của "different" và "discrepant"?

Cả 2 từ này đều có nghĩa là "không giống nhau", có sự "khác biệt".

Ví dụ:

 • (EN) They are different in many ways.
  (VN) Họ khác nhau ở nhiều mặt.

 • (EN) The results were discrepant from our expectations.
  (VN) Kết quả khác biệt so với sự mong đợi của chúng tôi.

 • (EN) The twins have different personalities.
  (VN) Hai anh em sinh đôi có tính cách khác nhau.

2. Phân biệt "different" và "discrepant"?

Trong khi "differentchỉ sự khác biệt một cách chung chung, thì "discrepantlại mang ý nghĩa mạnh mẽ hơn, thường được sử dụng khi có sự khác biệt đáng kể, không phù hợp hoặc không mong đợi.

Ví dụ:

 • (EN) The two brothers have different hobbies.
  (VN) Hai anh em có sở thích khác nhau.

 • (EN) The discrepant data in the report raised several questions.
  (VN) Dữ liệu không phù hợp trong báo cáo đã đặt ra nhiều câu hỏi.

 • (EN) The colors of the two paintings are different.
  (VN) Màu sắc của hai bức tranh khác nhau.

 • (EN) His actions were discrepant with his words.
  (VN) Hành động của anh ta không phù hợp với lời nói của mình.

3. Bài tập thực hành Phân biệt "different" và "discrepant"

1. The two sisters have ________ tastes in music.

A. different

B. discrepant

2. The ________ results in the experiment led to further investigation.

A. different

B. discrepant

3. She and her brother have ________ views on politics.

A. different

B. discrepant

4. There were ________ accounts of the incident from the two witnesses.

A. different

B. discrepant

5. The two friends have ________ styles of dressing.

A. different

B. discrepant

6. His actions were ________ from his promises.

A. different

B. discrepant

7. The two countries have ________ cultures.

A. different

B. discrepant

8. The ________ figures in the financial report were concerning.

A. different

B. discrepant

9. The two paintings have ________ themes.

A. different

B. discrepant

10. His words were ________ with his actions.

A. different

B. discrepant


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố