Phân biệt "create" và "generate"? – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "create" và "generate"?

1. Điểm chung của "create" và "generate"

Cả 2 từ này đều mang ý nghĩa "tạo ra" hoặc sản xuất một cái gì đó. Thường được sử dụng trong các ngữ cảnh liên quan đến việc làm ra một thứ mới từ con số không hoặc từ các yếu tố đã có sẵn.

Ví dụ:
1. She created a beautiful painting.
- Cô ấy đã tạo ra một bức tranh đẹp.
2. The machine generates electricity.
- Máy tạo ra điện.
3. He creates music in his free time.
- Anh ấy sáng tác nhạc trong thời gian rảnh.

2. Điểm khác nhau giữa "create" và "generate"

Từ "Create"

Thường mang ý nghĩa sáng tạo, làm ra cái gì đó mới mẻ và thường mang tính nghệ thuật hoặc cá nhân hóa.

Ví dụ:
1. She creates unique jewelry.
- Cô ấy tạo ra những món trang sức độc đáo.
2. They created a new recipe.
- Họ đã sáng chế ra một công thức mới.
3. The artist created a masterpiece.
- Nghệ sĩ đó đã sáng tạo ra một kiệt tác.

Từ "Generate"

Thường được sử dụng trong các ngữ cảnh liên quan đến sản xuất hoặc tạo ra một số lượng lớn từ một nguồn có sẵn, thường liên quan đến các quá trình tự động hoặc công nghiệp.

Ví dụ:
1. The factory generates thousands of products daily.
- Nhà máy sản xuất hàng ngàn sản phẩm mỗi ngày.
2. This algorithm generates random numbers.
- Thuật toán này tạo ra các số ngẫu nhiên.
3. Solar panels generate energy from sunlight.
- Tấm pin mặt trời tạo ra năng lượng từ ánh sáng mặt trời.

3. Bài tập thực hành phân biệt "create" và "generate"

1. She ______ a beautiful sculpture from clay.

A. create

B. generate

ĐÁP ÁN

Cô ấy tạo ra một bức tượng đẹp từ đất sét.

Chọn "create" vì hành động này mang tính sáng tạo và cá nhân hóa.

2. The software can ______ random passwords for you.

A. create

B. generate

ĐÁP ÁN

Phần mềm có thể tạo ra các mật khẩu ngẫu nhiên cho bạn.

Chọn "generate" vì quá trình này là tự động và không mang tính sáng tạo cá nhân.

3. The artist ______ a mural on the wall.

A. create

B. generate

ĐÁP ÁN

Nghệ sĩ đó đã vẽ một bức tranh tường trên tường.

Chọn "create" vì đây là một hoạt động nghệ thuật và sáng tạo.

4. The factory ______ thousands of units every day.

A. create

B. generate

ĐÁP ÁN

Nhà máy sản xuất hàng ngàn đơn vị mỗi ngày.

Chọn "generate" vì đây là một quá trình công nghiệp với số lượng lớn.

5. They ______ a new marketing strategy.

A. create

B. generate

ĐÁP ÁN

Họ đã tạo ra một chiến lược tiếp thị mới.

Chọn "create" vì đây là một quá trình sáng tạo và mang tính chiến lược.

6. The engine ______ power for the vehicle.

A. create

B. generate

ĐÁP ÁN

Động cơ tạo ra năng lượng cho phương tiện.

Chọn "generate" vì đây là một quá trình sản xuất năng lượng.

7. She ______ a new app to help people learn languages.

A. create

B. generate

ĐÁP ÁN

Cô ấy đã tạo ra một ứng dụng mới để giúp mọi người học ngôn ngữ.

Chọn "create" vì đây là một quá trình sáng tạo phần mềm.

8. The wind turbines ______ electricity for the town.

A. create

B. generate

ĐÁP ÁN

Các tuabin gió tạo ra điện cho thị trấn.

Chọn "generate" vì đây là một quá trình sản xuất năng lượng từ nguồn tự nhiên.

9. He ______ a story for his children every night.

A. create

B. generate

ĐÁP ÁN

Anh ấy sáng tác một câu chuyện cho các con mỗi đêm.

Chọn "create" vì đây là một hoạt động sáng tạo và cá nhân.

10. The report ______ a lot of interest from investors.

A. create

B. generate

ĐÁP ÁN

Báo cáo đã tạo ra rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư.

Chọn "generate" vì đây là một quá trình tự động gây ra sự quan tâm.


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố