Phân biệt "Begin to" và "Begin V+ing" – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "Begin to" và "Begin V+ing"

Cả hai từ được sử dụng để diễn tả hành động bắt đầu xảy ra tại một thời điểm cụ thể hoặc trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên có một số điểm khác biệt:

1. "Begin to"

 • Dùng để diễn tả hành động bắt đầu xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.
 • Chú trọng vào khoảnh khắc bắt đầu của hành động.
 • Thường đi kèm với trạng từ chỉ thời gian như "now", "yesterday", "tomorrow", "next week", v.v.


Ví dụ:

 • I began to study English two years ago.
  (Tôi bắt đầu học tiếng Anh hai năm trước.)
 • The rain began to fall as we were leaving the house.
  (Mưa bắt đầu rơi khi chúng tôi rời khỏi nhà.)
 • She will begin to work on the project next month.
  (Cô ấy sẽ bắt đầu làm dự án vào tháng tới.)

2. "Begin V+ing"

 • Dùng để diễn tả hành động bắt đầu và tiếp tục diễn ra trong một khoảng thời gian.
 • Chú trọng vào quá trình của hành động.
 • Có thể đi kèm với trạng từ chỉ thời gian hoặc không.

Ví dụ:

 • I began writing this letter an hour ago.
  (Tôi bắt đầu viết thư này cách đây một tiếng.)
 • The children began playing in the park after school.
  (Trẻ em bắt đầu chơi trong công viên sau giờ học.)

3. Lưu ý:

Trong một số trường hợp, "begin to" và "begin V+ing" có thể được sử dụng thay thế cho nhau mà không thay đổi nghĩa.

Tuy nhiên, "begin to" thường được dùng trong ngữ cảnh trang trọng hơn "begin V+ing".

Ví dụ:

 • The negotiations began to break down.
  (Cuộc đàm phán bắt đầu đổ vỡ.) (Trang trọng)
 • The negotiations began breaking down.
  (Cuộc đàm phán bắt đầu đổ vỡ.) (Thường)

Chia sẻ bài viết này