Khi nào dùng từ "most", và khi nào thì dùng từ "most of"? – ZiZoou Store - Streetwear

Khi nào dùng từ "most", và khi nào thì dùng từ "most of"?

Cả 2 từ này đều được dùng để chỉ sự "đa số" hoặc "phần lớn", nhưng cách sử dụng của chúng khác nhau tùy theo ngữ cảnh và cấu trúc của câu:

Từ "most":

 • Dùng khi nói về phần lớn (đa số) của một nhóm chung chung hoặc một số lượng không xác định mà không cần xác định rõ ràng các thành phần cụ thể.
 • Thường được dùng khi không có từ hạn định (determiner) đứng trước danh từ.

Ví dụ:

 • Most people like ice cream.
  (Hầu hết mọi người đều thích kem.)
 • Most flowers bloom in the spring.
  (Phần lớn hoa nở vào mùa xuân.)
 • Most dogs are friendly.
  (Đa số chó đều thân thiện.)

Từ "most of":

 • Dùng khi nói về phần lớn của một nhóm cụ thể hoặc đã được xác định rõ ràng bởi một từ hạn định (determiner) như "the", "these", "those", "my", "his", "her", "their", "our", "his", "its", v.v.

Ví dụ:

 • Most of the people at the party were my friends.
  (Phần lớn mọi người ở bữa tiệc là bạn của tôi.)
 • Most of his books are fiction.
  (Phần lớn sách của anh ấy là tiểu thuyết.)
 • Most of us went to the concert.
  (Phần lớn chúng tôi đã đi dự buổi hòa nhạc.)

Tóm lại:

 • Sử dụng "most" khi nói chung về số lượng hoặc nhóm không cụ thể.
 • Sử dụng "most of" khi nói về một phần lớn của nhóm hoặc số lượng cụ thể đã được xác định.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố