Cụm từ "it depends" là gì? Khi nào sử dụng cụm từ này? – ZiZoou Store - Streetwear

Cụm từ "it depends" là gì? Khi nào sử dụng cụm từ này?

1. Cụm từ "it depends" là gì?

Cụm từ này có nghĩa là "còn tùy" hoặc "tùy thuộc vào".

Ví dụ:

 1. English: "Will you go to the party tonight?" "It depends on the weather."
  Tiếng Việt: "Bạn có đi dự tiệc tối nay không?" "Còn tùy vào thời tiết."
 2. English: "Can I finish this project by tomorrow?" "It depends on how much work is left."
  Tiếng Việt: "Tôi có thể hoàn thành dự án này trước ngày mai không?" "Còn tùy vào lượng công việc còn lại."
 3. English: "Do you like spicy food?" "It depends on the dish."
  Tiếng Việt: "Bạn có thích đồ ăn cay không?" "Còn tùy vào món ăn."

2. Khi nào sử dụng cụm từ "it depends"?

Cụm từ này thường được sử dụng để chỉ ra rằng câu trả lời hoặc kết quả của một vấn đề nào đó không cố định hoặc không rõ ràng mà có thể thay đổi dựa trên các yếu tố khác nhau.

Ví dụ:

 1. English: "Will you travel this summer?" "It depends on my work schedule."
  Tiếng Việt: "Bạn có đi du lịch vào mùa hè này không?" "Còn tùy vào lịch làm việc của tôi."
 2. English: "Is this product available?" "It depends on the stock."
  Tiếng Việt: "Sản phẩm này có sẵn không?" "Còn tùy vào kho hàng."
 3. English: "Can we have a meeting tomorrow?" "It depends on everyone's availability."
  Tiếng Việt: "Chúng ta có thể họp vào ngày mai không?" "Còn tùy vào sự sẵn sàng của mọi người."

3. Lưu ý khi sử dụng cụm từ "it depends"?

Cần lưu ý rằng cụm từ này thường đi kèm với một mệnh đề hoặc một yếu tố cụ thể để chỉ ra điều kiện hoặc yếu tố mà câu trả lời phụ thuộc vào.

Ví dụ:

 1. English: "Are you free this weekend?" "It depends on whether I finish my work."
  Tiếng Việt: "Bạn có rảnh vào cuối tuần này không?" "Còn tùy vào việc tôi có hoàn thành công việc hay không."
 2. English: "Will you buy a new car?" "It depends on my budget."
  Tiếng Việt: "Bạn có mua xe mới không?" "Còn tùy vào ngân sách của tôi."
 3. English: "Is it going to rain tomorrow?" "It depends on the weather forecast."
  Tiếng Việt: "Ngày mai có mưa không?" "Còn tùy vào dự báo thời tiết."

4. Các từ đồng nghĩa phổ biến với "it depends"?

 1. It varies (Nó thay đổi)
 2. It hinges on (Nó phụ thuộc vào)
 3. It is contingent on (Nó tùy thuộc vào)

Ví dụ:

 1. English: "Will you attend the meeting?" "It varies depending on my schedule."
  Tiếng Việt: "Bạn có tham dự cuộc họp không?" "Nó thay đổi tùy vào lịch trình của tôi."
 2. English: "Can we agree on this proposal?" "It hinges on the terms."
  Tiếng Việt: "Chúng ta có thể đồng ý với đề xuất này không?" "Nó phụ thuộc vào các điều khoản."
 3. English: "Will you support this plan?" "It is contingent on the budget."
  Tiếng Việt: "Bạn có ủng hộ kế hoạch này không?" "Nó tùy thuộc vào ngân sách."

5. Các từ trái nghĩa phổ biến với từ "it depends"?

 1. Certainly (Chắc chắn)
 2. Definitely (Chắc chắn)
 3. Absolutely (Chắc chắn)

Ví dụ:

 1. English: "Will you come to the party?" "Certainly."
  Tiếng Việt: "Bạn có đến dự tiệc không?" "Chắc chắn."
 2. English: "Can you finish this task by tomorrow?" "Definitely."
  Tiếng Việt: "Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày mai không?" "Chắc chắn."
 3. English: "Do you agree with this decision?" "Absolutely."
  Tiếng Việt: "Bạn có đồng ý với quyết định này không?" "Chắc chắn."

6. Bài tập thực hành về cụm từ "it depends"

Tìm các từ gần nghĩa nhất với từ "it depends"

 1. "Will you go to the beach this weekend?" "It depends on the weather."
  • A. Surely
  • B. Definitely
  • C. Absolutely
  • D. It varies
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: D. Nó thay đổi.

  Dịch: "Bạn có đi biển vào cuối tuần này không?" "Còn tùy vào thời tiết."

  Dịch các đáp án: A. Chắc chắn, B. Chắc chắn, C. Chắc chắn, D. Nó thay đổi

 2. "Can you help me with this project?" "It depends on my schedule."
  • A. Certainly
  • B. It hinges on
  • C. Absolutely
  • D. Definitely
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: B. Nó phụ thuộc vào.

  Dịch: "Bạn có thể giúp tôi với dự án này không?" "Còn tùy vào lịch trình của tôi."

  Dịch các đáp án: A. Chắc chắn, B. Nó phụ thuộc vào, C. Chắc chắn, D. Chắc chắn

 3. "Will you attend the meeting tomorrow?" "It depends if I finish my tasks today."
  • A. Certainly
  • B. Surely
  • C. It is contingent on
  • D. Definitely
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: C. Nó tùy thuộc vào.

  Dịch: "Bạn có tham dự cuộc họp ngày mai không?" "Còn tùy vào việc tôi có hoàn thành nhiệm vụ hôm nay hay không."

  Dịch các đáp án: A. Chắc chắn, B. Chắc chắn, C. Nó tùy thuộc vào, D. Chắc chắn

 4. "Are you going to buy a new phone?" "It depends on the price."
  • A. Surely
  • B. Definitely
  • C. It is contingent on
  • D. Absolutely
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: C. Nó tùy thuộc vào.

  Dịch: "Bạn có mua điện thoại mới không?" "Còn tùy vào giá cả."

  Dịch các đáp án: A. Chắc chắn, B. Chắc chắn, C. Nó tùy thuộc vào, D. Chắc chắn

 5. "Will you join the gym?" "It depends on my work schedule."
  • A. Absolutely
  • B. Definitely
  • C. It is contingent on
  • D. Certainly
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: C. Nó tùy thuộc vào.

  Dịch: "Bạn có tham gia phòng tập gym không?" "Còn tùy vào lịch làm việc của tôi."

  Dịch các đáp án: A. Chắc chắn, B. Chắc chắn, C. Nó tùy thuộc vào, D. Chắc chắn

 6. "Will you attend the concert?" "It depends on my friend's availability."
  • A. Surely
  • B. It hinges on
  • C. Definitely
  • D. Absolutely
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: B. Nó phụ thuộc vào.

  Dịch: "Bạn có tham dự buổi hòa nhạc không?" "Còn tùy vào sự sẵn sàng của bạn tôi."

  Dịch các đáp án: A. Chắc chắn, B. Nó phụ thuộc vào, C. Chắc chắn, D. Chắc chắn

 7. "Will you travel abroad this year?" "It depends on the COVID-19 situation."
  • A. Surely
  • B. Definitely
  • C. It is contingent on
  • D. Absolutely
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: C. Nó tùy thuộc vào.

  Dịch: "Bạn có đi du lịch nước ngoài năm nay không?" "Còn tùy vào tình hình COVID-19."

  Dịch các đáp án: A. Chắc chắn, B. Chắc chắn, C. Nó tùy thuộc vào, D. Chắc chắn

 8. "Are you going to buy that book?" "It depends on the reviews."
  • A. It varies
  • B. Definitely
  • C. Certainly
  • D. Absolutely
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: A. Nó thay đổi.

  Dịch: "Bạn có mua cuốn sách đó không?" "Còn tùy vào các đánh giá."

  Dịch các đáp án: A. Nó thay đổi, B. Chắc chắn, C. Chắc chắn, D. Chắc chắn

 9. "Will you take the job offer?" "It depends on the salary."
  • A. Surely
  • B. It hinges on
  • C. Definitely
  • D. Absolutely
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: B. Nó phụ thuộc vào.

  Dịch: "Bạn có nhận lời mời làm việc không?" "Còn tùy vào mức lương."

  Dịch các đáp án: A. Chắc chắn, B. Nó phụ thuộc vào, C. Chắc chắn, D. Chắc chắn

 10. "Are you going to watch the movie?" "It depends on the time."
  • A. Surely
  • B. Definitely
  • C. Certainly
  • D. It varies
  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: D. Nó thay đổi.

  Dịch: "Bạn có xem phim không?" "Còn tùy vào thời gian."

  Dịch các đáp án: A. Chắc chắn, B. Chắc chắn, C. Chắc chắn, D. Nó thay đổi


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố