Cụm từ "cross out" là gì? Khi nào sử dụng cụm từ này? – ZiZoou Store - Streetwear

Cụm từ "cross out" là gì? Khi nào sử dụng cụm từ này?

1. Cụm từ "cross out" là gì?

Cụm từ này nghĩa là "gạch bỏ" hoặc "xoá đi" một từ hoặc một đoạn văn bản nào đó, thường là bằng cách vạch một đường ngang qua nó.

Ví dụ:

 • She decided to cross out the incorrect answer and write the correct one.
  Cô ấy quyết định gạch bỏ câu trả lời sai và viết lại câu đúng.
 • Please cross out any items that are not relevant to your application.
  Vui lòng gạch bỏ bất kỳ mục nào không liên quan đến đơn xin của bạn.
 • He quickly crossed out the misspelled word and rewrote it correctly.
  Anh ta nhanh chóng gạch bỏ từ viết sai chính tả và viết lại đúng.

2. Khi nào sử dụng cụm từ "cross out"?

Cụm từ này thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. Khi sửa lỗi viết hoặc in ấn.
 2. Khi loại bỏ thông tin không cần thiết hoặc sai lầm.
 3. Khi chỉnh sửa tài liệu hoặc danh sách.

Ví dụ:

 • During editing, the editor crossed out the redundant sentences.
  Trong quá trình biên tập, biên tập viên gạch bỏ những câu thừa.
 • The teacher crossed out the errors in the student's essay.
  Giáo viên gạch bỏ những lỗi sai trong bài luận của học sinh.
 • We need to cross out the outdated information from the report.
  Chúng ta cần gạch bỏ thông tin lỗi thời khỏi báo cáo.

3. Các từ đồng nghĩa phổ biến với "cross out"?

 1. Strike out
 2. Delete
 3. Erase

Ví dụ:

 • He decided to strike out the irrelevant section.
  Anh ấy quyết định gạch bỏ phần không liên quan.
 • You can simply delete the unnecessary information.
  Bạn có thể chỉ cần xoá thông tin không cần thiết.
 • She used an eraser to erase the mistake.
  Cô ấy dùng cục tẩy để xoá lỗi sai.

4. Các từ trái nghĩa phổ biến với từ "cross out"?

 1. Highlight
 2. Underline
 3. Emphasize

Ví dụ:

 • Please highlight the important points.
  Vui lòng nhấn mạnh các điểm quan trọng.
 • He decided to underline the key terms.
  Anh ấy quyết định gạch chân các thuật ngữ chính.
 • They wanted to emphasize the significance of the results.
  Họ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của kết quả.

5. Bài Tập Thực Hành Về Cụm Từ "Cross Out"

Tìm từ gần nghĩa nhất với "cross out":

 1. She decided to cross out the incorrect answer.
  A. Strike out
  B. Add
  C. Include
  D. Emphasize
  Đáp án đúng: A. Strike out
  Cô ấy quyết định gạch bỏ câu trả lời sai.
  A. Gạch bỏ
  B. Thêm vào
  C. Bao gồm
  D. Nhấn mạnh
 2. Please cross out any items that are not relevant.
  A. Delete
  B. Highlight
  C. Underline
  D. Emphasize
  Đáp án đúng: A. Delete
  Vui lòng gạch bỏ bất kỳ mục nào không liên quan.
  A. Xoá
  B. Nhấn mạnh
  C. Gạch chân
  D. Nhấn mạnh
 3. He quickly crossed out the misspelled word.
  A. Erase
  B. Highlight
  C. Include
  D. Add
  Đáp án đúng: A. Erase
  Anh ta nhanh chóng gạch bỏ từ viết sai chính tả.
  A. Xoá
  B. Nhấn mạnh
  C. Bao gồm
  D. Thêm vào
 4. They had to cross out some names from the list.
  A. Strike out
  B. Emphasize
  C. Highlight
  D. Include
  Đáp án đúng: A. Strike out
  Họ phải gạch bỏ một số tên khỏi danh sách.
  A. Gạch bỏ
  B. Nhấn mạnh
  C. Nhấn mạnh
  D. Bao gồm
 5. The editor crossed out the redundant paragraphs.
  A. Include
  B. Emphasize
  C. Highlight
  D. Delete
  Đáp án đúng: D. Delete
  Biên tập viên đã gạch bỏ những đoạn thừa.
  A. Bao gồm
  B. Nhấn mạnh
  C. Nhấn mạnh
  D. Xoá
 6. You should cross out all the unnecessary details.
  A. Highlight
  B. Include
  C. Emphasize
  D. Erase
  Đáp án đúng: D. Erase
  Bạn nên gạch bỏ tất cả các chi tiết không cần thiết.
  A. Nhấn mạnh
  B. Bao gồm
  C. Nhấn mạnh
  D. Xoá
 7. He used a pen to cross out the wrong numbers.
  A. Emphasize
  B. Include
  C. Highlight
  D. Strike out
  Đáp án đúng: D. Strike out
  Anh ấy dùng bút để gạch bỏ các con số sai.
  A. Nhấn mạnh
  B. Bao gồm
  C. Nhấn mạnh
  D. Gạch bỏ
 8. Please cross out any incorrect information.
  A. Delete
  B. Emphasize
  C. Include
  D. Highlight
  Đáp án đúng: A. Delete
  Vui lòng gạch bỏ bất kỳ thông tin sai nào.
  A. Xoá
  B. Nhấn mạnh
  C. Bao gồm
  D. Nhấn mạnh
 9. He decided to cross out the wrong date and write the correct one.
  A. Erase
  B. Highlight
  C. Include
  D. Emphasize
  Đáp án đúng: A. Erase
  Anh ta quyết định gạch bỏ ngày sai và viết lại ngày đúng.
  A. Xoá
  B. Nhấn mạnh
  C. Bao gồm
  D. Nhấn mạnh
 10. The teacher asked us to cross out the old homework assignments.
  A. Strike out
  B. Emphasize
  C. Highlight
  D. Include
  Đáp án đúng: A. Strike out
  Giáo viên yêu cầu chúng tôi gạch bỏ các bài tập về nhà cũ.
  A. Gạch bỏ
  B. Nhấn mạnh
  C. Nhấn mạnh
  D. Bao gồm

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố