Cách sử dụng từ "distinctly" trong tiếng Anh – ZiZoou Store - Streetwear

Cách sử dụng từ "distinctly" trong tiếng Anh

1. Từ "distinctly" nghĩa là gì?

Từ này có nghĩa là "rõ ràng", "dễ phân biệt", hoặc "đáng kể"

2. Các cách sử dụng từ "distinctly"

Bạn có thể sử dụng từ này trong các trường hợp sau:

Khi muốn nhấn mạnh rằng một điều gì đó rất rõ ràng

 • She had a distinctly uncomfortable feeling about the meeting.
  (Anh ấy có cảm giác khó chịu một cách rõ ràng về cuộc họp.)

Khi diễn đạt rằng một cái gì đó khác biệt một cách nổi bật

 • The two concepts are distinctly different.
  (Hai khái niệm này rất khác biệt một cách nổi bật.)

Để làm tăng thêm ý nghĩa hoặc cường độ của tính từ hoặc trạng từ kèm theo

 • The results were distinctly better this time.
  (Kết quả lần này tốt hơn một cách rõ rệt.)

Khi mô tả một trải nghiệm hoặc cảm nhận mạnh mẽ và không thể lẫn lộn

 • I distinctly remember telling him the correct address.
  (Tôi nhớ rất rõ là đã nói cho anh ấy địa chỉ chính xác.)

3. Các từ đồng nghĩa với từ "distinctly"

Một số từ tiếng Anh đồng nghĩa với này:

Clearly: Rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu.

 • The teacher spoke clearly so that everyone could understand.
  (Cô giáo nói rõ ràng để mọi người đều có thể hiểu.)

Obviously: Rõ ràng, hiển nhiên, dễ thấy.

 • The answer to the question was obviously wrong.
  (Câu trả lời cho câu hỏi rõ ràng là sai.)

Plainly: Thẳng thắn, đơn giản, dễ hiểu.

 • She spoke plainly and directly to me.
  (Cô ấy nói chuyện thẳng thắn và trực tiếp với tôi.)

Evidently: Rõ ràng, hiển nhiên, dễ nhận thấy.

 • It was evidently a very old building.
  (Rõ ràng đó là một tòa nhà rất cũ.)

Unmistakably: Không thể nhầm lẫn, dễ nhận ra.

 • It was her unmistakably voice.
  (Đó là giọng nói không thể nhầm lẫn của cô ấy.)


Ngoài ra, còn có một số từ đồng nghĩa khác tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể, ví dụ như:

Decidedly: Quyết đoán, dứt khoát.
Emphatically: Nhấn mạnh, rõ ràng.
Noticeably: Dễ nhận thấy, rõ ràng.
Palpably: Có thể cảm nhận được, rõ ràng.
Glaringly: Rõ ràng, hiển nhiên.


Chia sẻ bài viết này