Từ "retrieve" là gì? Khi nào sử dụng từ này? – ZiZoou Store - Streetwear

Từ "retrieve" là gì? Khi nào sử dụng từ này?

1. Từ "retrieve" là gì?

Từ này có nghĩa là "lấy lại", "tìm lại", hoặc "thu hồi".

Ví dụ:

 • She went to retrieve her bag from the car.
  • Cô ấy đã đi lấy lại túi của mình từ xe hơi.
 • The dog can retrieve the ball very quickly.
  • Con chó có thể tìm lại quả bóng rất nhanh.
 • We need to retrieve the documents from the archive.
  • Chúng tôi cần thu hồi các tài liệu từ kho lưu trữ.

2. Các trường hợp sử dụng từ "retrieve"?

Từ này thường được sử dụng trong các trường hợp như:

 • Lấy lại đồ vật đã mất hoặc bị bỏ quên.
 • Tìm lại thông tin trong cơ sở dữ liệu hoặc tài liệu.
 • Thu hồi lại thứ gì đó từ một nơi khác.

Ví dụ:

 • He managed to retrieve his lost wallet.
  • Anh ấy đã xoay sở lấy lại ví bị mất của mình.
 • The system can retrieve data in seconds.
  • Hệ thống có thể tìm lại dữ liệu trong vài giây.
 • They sent a team to retrieve the stolen art pieces.
  • Họ đã gửi một đội để thu hồi các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp.

3. Các từ đồng nghĩa phổ biến với "retrieve"?

 • Recover: Khôi phục, lấy lại.
  • Ví dụ: He managed to recover his lost files.
   • Anh ấy đã xoay sở khôi phục các tập tin bị mất của mình.
 • Reclaim: Đòi lại, lấy lại.
  • Ví dụ: She went to reclaim her luggage at the airport.
   • Cô ấy đã đi đòi lại hành lý của mình tại sân bay.
 • Fetch: Lấy, mang về.
  • Ví dụ: The dog loves to fetch the ball.
   • Con chó rất thích chạy đi lấy quả bóng.

4. Các từ trái nghĩa phổ biến với từ "retrieve"?

 • Lose: Mất, làm mất.
  • Ví dụ: He tends to lose his keys often.
   • Anh ấy thường mất chìa khóa của mình.
 • Misplace: Để nhầm chỗ, làm mất.
  • Ví dụ: She misplaced her phone somewhere.
   • Cô ấy đã để nhầm chỗ điện thoại của mình ở đâu đó.
 • Forget: Quên.
  • Ví dụ: Don't forget to bring your ID.
   • Đừng quên mang theo giấy tờ tùy thân của bạn.

5. Bài tập thực hành về từ "retrieve"

Tìm từ gần nghĩa nhất với "retrieve"

 1. She went back to retrieve her forgotten book.
  • A. Lose
  • B. Misplace
  • C. Recover
  • D. Forget
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: 1-C
  Cô ấy đã quay lại để lấy lại cuốn sách bị quên.
  A. Mất
  B. Để nhầm chỗ
  C. Khôi phục
  D. Quên
 2. The dog can retrieve the ball very quickly.
  • A. Lose
  • B. Fetch
  • C. Forget
  • D. Misplace
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: 2-B
  Con chó có thể tìm lại quả bóng rất nhanh.
  A. Mất
  B. Lấy
  C. Quên
  D. Để nhầm chỗ
 3. We need to retrieve the documents from the archive.
  • A. Lose
  • B. Reclaim
  • C. Forget
  • D. Misplace
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: 3-B
  Chúng tôi cần thu hồi các tài liệu từ kho lưu trữ.
  A. Mất
  B. Đòi lại
  C. Quên
  D. Để nhầm chỗ
 4. He managed to retrieve his lost wallet.
  • A. Forget
  • B. Misplace
  • C. Recover
  • D. Lose
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: 4-C
  Anh ấy đã xoay sở lấy lại ví bị mất của mình.
  A. Quên
  B. Để nhầm chỗ
  C. Khôi phục
  D. Mất
 5. The system can retrieve data in seconds.
  • A. Lose
  • B. Fetch
  • C. Misplace
  • D. Forget
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: 5-B
  Hệ thống có thể tìm lại dữ liệu trong vài giây.
  A. Mất
  B. Lấy
  C. Để nhầm chỗ
  D. Quên
 6. They sent a team to retrieve the stolen art pieces.
  • A. Lose
  • B. Forget
  • C. Reclaim
  • D. Misplace
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: 6-C
  Họ đã gửi một đội để thu hồi các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp.
  A. Mất
  B. Quên
  C. Đòi lại
  D. Để nhầm chỗ
 7. Make sure to retrieve the keys before leaving.
  • A. Forget
  • B. Lose
  • C. Recover
  • D. Misplace
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: 7-C
  Hãy chắc chắn lấy lại chìa khóa trước khi rời đi.
  A. Quên
  B. Mất
  C. Khôi phục
  D. Để nhầm chỗ
 8. She will retrieve the files tomorrow.
  • A. Reclaim
  • B. Lose
  • C. Forget
  • D. Misplace
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: 8-A
  Cô ấy sẽ thu hồi các tập tin vào ngày mai.
  A. Đòi lại
  B. Mất
  C. Quên
  D. Để nhầm chỗ
 9. The robot is designed to retrieve objects.
  • A. Fetch
  • B. Lose
  • C. Forget
  • D. Misplace
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: 9-A
  Robot được thiết kế để lấy lại các vật thể.
  A. Lấy
  B. Mất
  C. Quên
  D. Để nhầm chỗ
 10. He tried to retrieve the information from the database.
  • A. Recover
  • B. Lose
  • C. Misplace
  • D. Forget
  ĐÁP ÁN
  Đáp án: 10-A
  Anh ấy đã cố gắng tìm lại thông tin từ cơ sở dữ liệu.
  A. Khôi phục
  B. Mất
  C. Để nhầm chỗ
  D. Quên

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố