Từ "propose" là gì? Khi nào sử dụng từ này? – ZiZoou Store - Streetwear

Từ "propose" là gì? Khi nào sử dụng từ này?

1. Từ "propose" là gì?

Từ này có nghĩa là "đề xuất", "đưa ra ý kiến", hoặc cầu hôn.

2. Các trường hợp sử dụng từ "propose"?

Từ này có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. Đề xuất một ý kiến hoặc kế hoạch:

  • I propose that we finish the project by the end of the month.
   • Tôi đề xuất rằng chúng ta hoàn thành dự án trước cuối tháng.
  • They proposed a new strategy to improve sales.
   • Họ đã đề xuất một chiến lược mới để cải thiện doanh số.
  • The committee proposes changes to the current policy.
   • Ủy ban đề xuất thay đổi chính sách hiện tại.
 2. Đưa ra một giả thuyết:

  • The scientist proposed a new theory about black holes.
   • Nhà khoa học đã đưa ra một lý thuyết mới về hố đen.
  • He proposes that the universe is constantly expanding.
   • Ông ấy đưa ra rằng vũ trụ đang không ngừng mở rộng.
  • Researchers propose that this medication could treat the disease.
   • Các nhà nghiên cứu đưa ra rằng loại thuốc này có thể chữa bệnh.
 3. Cầu hôn:

  • He proposed to his girlfriend during their vacation.
   • Anh ấy đã cầu hôn bạn gái trong kỳ nghỉ của họ.
  • She was surprised when he proposed at the dinner.
   • Cô ấy đã rất ngạc nhiên khi anh ấy cầu hôn trong bữa tối.
  • They got engaged after he proposed last weekend.
   • Họ đã đính hôn sau khi anh ấy cầu hôn vào cuối tuần trước.

3. Các lưu ý khi sử dụng từ "propose"?

 • Về mặt ngữ pháp: Từ này thường đi kèm với các từ như "that", "to", hoặc "for".

4. Các từ đồng nghĩa phổ biến với "propose"?

 1. Suggest:

  • I suggest we leave early to avoid traffic.
   • Tôi gợi ý chúng ta đi sớm để tránh kẹt xe.
  • She suggested a new approach to the problem.
   • Cô ấy đã gợi ý một cách tiếp cận mới cho vấn đề này.
  • They suggest having the meeting on Friday.
   • Họ gợi ý tổ chức cuộc họp vào thứ Sáu.
 2. Recommend:

  • I recommend this book to anyone interested in history.
   • Tôi khuyên đọc cuốn sách này cho bất kỳ ai quan tâm đến lịch sử.
  • He recommended a good restaurant downtown.
   • Anh ấy đã khuyên một nhà hàng tốt ở trung tâm thành phố.
  • The doctor recommends getting plenty of rest.
   • Bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi nhiều.
 3. Advise:

  • She advised him to see a lawyer.
   • Cô ấy đã khuyên anh ấy gặp luật sư.
  • They advise against traveling during the pandemic.
   • Họ khuyên không nên du lịch trong thời kỳ đại dịch.
  • The teacher advised us to study hard for the exam.
   • Giáo viên khuyên chúng tôi học chăm chỉ cho kỳ thi.

5. Các từ trái nghĩa phổ biến với từ "propose"?

 1. Reject:

  • They rejected the proposal due to budget constraints.
   • Họ đã từ chối đề xuất do hạn chế ngân sách.
  • The board rejected his idea.
   • Ban quản trị đã từ chối ý tưởng của anh ấy.
  • She rejected his marriage proposal.
   • Cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy.
 2. Oppose:

  • They oppose the new law.
   • Họ phản đối luật mới.
  • Many people oppose the construction of the new highway.
   • Nhiều người phản đối việc xây dựng đường cao tốc mới.
  • The group opposes the proposed changes.
   • Nhóm này phản đối các thay đổi được đề xuất.
 3. Refuse:

  • He refused to accept the offer.
   • Anh ấy đã từ chối chấp nhận lời đề nghị.
  • She refused to answer the question.
   • Cô ấy đã từ chối trả lời câu hỏi.
  • They refused his application.
   • Họ đã từ chối đơn xin của anh ấy.

6. Bài tập thực hành về từ "propose"

Tìm từ gần nghĩa nhất với "propose":

 1. The committee proposes a new plan for the upcoming year.
  • A. Rejects
  • B. Suggests
  • C. Opposes
  • D. Refuses

  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: B. Ủy ban đề xuất một kế hoạch mới cho năm tới.

  A. Từ chối

  B. Gợi ý

  C. Phản đối

  D. Từ chối

 2. She proposed a toast to the newlyweds.
  • A. Opposed
  • B. Suggested
  • C. Rejected
  • D. Refused

  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: B. Cô ấy đề xuất nâng ly chúc mừng cặp đôi mới cưới.

  A. Phản đối

  B. Gợi ý

  C. Từ chối

  D. Từ chối

 3. They propose that we meet again next week.
  • A. Suggest
  • B. Oppose
  • C. Reject
  • D. Refuse

  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: A. Họ đề xuất rằng chúng ta gặp lại vào tuần sau.

  A. Gợi ý

  B. Phản đối

  C. Từ chối

  D. Từ chối

 4. The manager proposed a new schedule for the team.
  • A. Refused
  • B. Rejected
  • C. Opposed
  • D. Suggested

  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: D. Người quản lý đề xuất một lịch trình mới cho đội.

  A. Từ chối

  B. Từ chối

  C. Phản đối

  D. Gợi ý

 5. He proposed that we should take a break.
  • A. Opposed
  • B. Refused
  • C. Rejected
  • D. Suggested

  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: D. Anh ấy đề xuất rằng chúng ta nên nghỉ ngơi.

  A. Phản đối

  B. Từ chối

  C. Từ chối

  D. Gợi ý

 6. The scientist proposes a new hypothesis.
  • A. Rejects
  • B. Suggests
  • C. Opposes
  • D. Refuses

  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: B. Nhà khoa học đề xuất một giả thuyết mới.

  A. Từ chối

  B. Gợi ý

  C. Phản đối

  D. Từ chối

 7. She proposed a solution to the problem.
  • A. Opposed
  • B. Suggested
  • C. Refused
  • D. Rejected

  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: B. Cô ấy đề xuất một giải pháp cho vấn đề.

  A. Phản đối

  B. Gợi ý

  C. Từ chối

  D. Từ chối

 8. They propose building a new bridge.
  • A. Suggest
  • B. Oppose
  • C. Reject
  • D. Refuse

  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: A. Họ đề xuất xây dựng một cây cầu mới.

  A. Gợi ý

  B. Phản đối

  C. Từ chối

  D. Từ chối

 9. He proposes to change the meeting time.
  • A. Rejects
  • B. Suggests
  • C. Opposes
  • D. Refuses

  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: B. Anh ấy đề xuất thay đổi thời gian họp.

  A. Từ chối

  B. Gợi ý

  C. Phản đối

  D. Từ chối

 10. The board proposed a new policy.
  • A. Opposed
  • B. Rejected
  • C. Refused
  • D. Suggested

  ĐÁP ÁN

  ĐÁP ÁN: D. Ban quản trị đề xuất một chính sách mới.

  A. Phản đối

  B. Từ chối

  C. Từ chối

  D. Gợi ý


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố