Từ "egregious" là gì? Khi nào sử dụng từ này? – ZiZoou Store - Streetwear

Từ "egregious" là gì? Khi nào sử dụng từ này?

1. Từ "egregious" là gì?

Từ này dùng để miêu tả điều gì đó "rất tồi tệ" hoặc "nghiêm trọng", thường theo cách gây sốc hoặc khó tin. Từ này thường được dùng trong các ngữ cảnh tiêu cực.

Ví dụ:

 • The company's egregious disregard for safety standards led to a major accident.

  • Sự phớt lờ nghiêm trọng của công ty đối với các tiêu chuẩn an toàn đã dẫn đến một tai nạn lớn.
 • His egregious behavior at the meeting shocked everyone.

  • Hành vi tồi tệ của anh ấy trong cuộc họp đã làm mọi người sốc.

2. Khi nào sử dụng từ "egregious"?

Từ này thường được sử dụng để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng hoặc sự không chấp nhận được của một hành vi, lỗi lầm hoặc tình huống nào đó. Nó thường xuất hiện trong các văn bản pháp lý, báo cáo và các bài viết phê bình.

Ví dụ:

 • The judge called the defendant's actions egregious and sentenced him to the maximum penalty.

  • Thẩm phán gọi hành động của bị cáo là nghiêm trọng và kết án anh ta mức án cao nhất.
 • The report highlighted the egregious errors in the data analysis.

  • Báo cáo đã nêu rõ những sai lầm nghiêm trọng trong phân tích dữ liệu.
  • The athlete was banned for life due to his egregious violation of the doping rules.

   • Vận động viên bị cấm thi đấu suốt đời vì vi phạm nghiêm trọng các quy tắc doping.

  3. Lưu ý khi sử dụng từ "egregious"?

  Đây là một từ mang nghĩa nhấn mạnh sự tiêu cực, vì vậy không nên sử dụng một cách tuỳ tiện hay lạm dụng trong các tình huống không cần thiết.

  4. Các từ đồng nghĩa phổ biến với "egregious"?

  • Atrocious

   • His atrocious behavior was condemned by everyone.
    • Hành vi khủng khiếp của anh ta bị mọi người lên án.
  • Appalling

   • The team's appalling performance in the tournament was a major disappointment.
    • Thành tích thảm hại của đội trong giải đấu là một thất vọng lớn.
  • Horrendous

   • The accident resulted in horrendous injuries.
    • Tai nạn đã dẫn đến những chấn thương kinh hoàng.

  5. Các từ trái nghĩa phổ biến với từ "egregious"?

  • Minor

   • The errors in the report were minor and did not affect the outcome.
    • Các lỗi trong báo cáo là nhỏ và không ảnh hưởng đến kết quả.
  • Trivial

   • The issue was so trivial that it was not worth mentioning.
    • Vấn đề đó quá vặt vãnh nên không đáng để nhắc đến.
  • Insignificant

   • The mistake was insignificant and quickly corrected.
    • Lỗi đó không đáng kể và đã được sửa chữa nhanh chóng.

  6. Bài tập thực hành về từ "egregious"

  Điền từ thích hợp vào các câu sau:

  Câu 1:

  The company's egregious disregard for safety standards led to a major accident.

  • A. Minor
  • B. Trivial
  • C. Atrocious
  • D. Insignificant

  Đáp án: C

  Sự phớt lờ nghiêm trọng của công ty đối với các tiêu chuẩn an toàn đã dẫn đến một tai nạn lớn.

  Dịch các đáp án:

  • Minor: Nhỏ
  • Trivial: Vặt vãnh
  • Atrocious: Khủng khiếp
  • Insignificant: Không đáng kể

  Câu 2:

  His egregious behavior at the meeting shocked everyone.

  • A. Minor
  • B. Appalling
  • C. Trivial
  • D. Insignificant

  Đáp án: B

  Hành vi tồi tệ của anh ấy trong cuộc họp đã làm mọi người sốc.

  Dịch các đáp án:

  • Minor: Nhỏ
  • Appalling: Kinh khủng
  • Trivial: Vặt vãnh
  • Insignificant: Không đáng kể

  Câu 3:

  The report highlighted the egregious errors in the data analysis.

  • A. Minor
  • B. Horrendous
  • C. Trivial
  • D. Insignificant

  Đáp án: B

  Báo cáo đã nêu rõ những sai lầm nghiêm trọng trong phân tích dữ liệu.

  Dịch các đáp án:

  • Minor: Nhỏ
  • Horrendous: Kinh hoàng
  • Trivial: Vặt vãnh
  • Insignificant: Không đáng kể

  Câu 4:

  The judge called the defendant's actions egregious and sentenced him to the maximum penalty.

  • A. Atrocious
  • B. Trivial
  • C. Minor
  • D. Insignificant

  Đáp án: A

  Thẩm phán gọi hành động của bị cáo là nghiêm trọng và kết án anh ta mức án cao nhất.

  Dịch các đáp án:

  • Atrocious: Khủng khiếp
  • Trivial: Vặt vãnh
  • Minor: Nhỏ
  • Insignificant: Không đáng kể

  Câu 5:

  He made an egregious error by revealing company secrets.

  • A. Appalling
  • B. Trivial
  • C. Minor
  • D. Insignificant

  Đáp án: A

  Anh ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi tiết lộ bí mật công ty.

  Dịch các đáp án:

  • Appalling: Kinh khủng
  • Trivial: Vặt vãnh
  • Minor: Nhỏ
  • Insignificant: Không đáng kể

  Câu 6:

  The athlete was banned for life due to his egregious violation of the doping rules.

  • A. Minor
  • B. Horrendous
  • C. Trivial
  • D. Insignificant

  Đáp án: B

  Vận động viên bị cấm thi đấu suốt đời vì vi phạm nghiêm trọng các quy tắc doping.

  Dịch các đáp án:

  • Minor: Nhỏ
  • Horrendous: Kinh hoàng
  • Trivial: Vặt vãnh
  • Insignificant: Không đáng kể

  Câu 7:

  The company's egregious actions led to a severe financial crisis.

  • A. Trivial
  • B. Atrocious
  • C. Minor
  • D. Insignificant

  Đáp án: B

  Những hành động nghiêm trọng của công ty đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

  Dịch các đáp án:

  • Trivial: Vặt vãnh
  • Atrocious: Khủng khiếp
  • Minor: Nhỏ
  • Insignificant: Không đáng kể

  Câu 8:

  The CEO's egregious decision resulted in massive layoffs.

  • A. Minor
  • B. Trivial
  • C. Appalling
  • D. Insignificant

  Đáp án: C

  Quyết định tồi tệ của CEO đã dẫn đến sự sa thải hàng loạt.

  Dịch các đáp án:

  • Minor: Nhỏ
  • Trivial: Vặt vãnh
  • Appalling: Kinh khủng
  • Insignificant: Không đáng kể

  Câu 9:

  Her egregious lack of effort was evident in her work performance.

  • A. Minor
  • B. Trivial
  • C. Appalling
  • D. Horrendous

  Đáp án: D

  Sự thiếu nỗ lực nghiêm trọng của cô ấy thể hiện rõ ràng trong hiệu suất công việc của cô ấy.

  Dịch các đáp án:

  • Minor: Nhỏ
  • Trivial: Vặt vãnh
  • Appalling: Kinh khủng
  • Horrendous: Kinh hoàng

  Câu 10:

  Their living conditions are egregious and need to be improved.

  • A. Trivial
  • B. Minor
  • C. Insignificant
  • D. Atrocious

  Đáp án: D

  Điều kiện sống của họ là rất tồi tệ và cần được cải thiện.

  Dịch các đáp án:

  • Trivial: Vặt vãnh
  • Minor: Nhỏ
  • Insignificant: Không đáng kể
  • Atrocious: Khủng khiếp

  Chia sẻ bài viết này


  Để lại bình luận

  Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố