So sánh từ "cover" và từ "include"? – ZiZoou Store - Streetwear

So sánh từ "cover" và từ "include"?

Tuy không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau, nhưng trong một số ngữ cảnh nhất định, cả hai từ "cover" và "include" đều có thể có nghĩa là "bao gồm". Giữa chúng có những sắc thái nghĩa khác biệt và được sử dụng trong những tình huống khác nhau.

Từ "cover"

Thường được dùng để chỉ việc bao phủ hoặc bao hàm một chủ đề rộng lớn. (ngoài ra thì nghĩa phổ biến của từ này là che phủ, bao bọc,...).

Ví dụ:

 • The insurance covers medical expenses.
  (Bảo hiểm bao gồm các loại chi phí y tế.)
 • This book covers all topics from basic to advanced.
  (Cuốn sách này bao gồm tất cả các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao.)
 • The article covers a wide range of topics.
  (Bài báo bao gồm rất nhiều chủ đề.)

Từ "Include"

Được dùng để chỉ việc liệt kê một thứ nào đó là một phần của một nhóm, danh sách, hay bộ sưu tập. Nó nhấn mạnh tới việc một thứ gì đó được bao gồm bên trong một thứ khác.

Ví dụ:

 • This list includes all the students who were commended.
  (Danh sách này bao gồm tất cả các học sinh được khen thưởng.)
 • The price includes breakfast.
  (Giá bao gồm bữa sáng.)
 • I would like to include you in my research project.
  (Tôi muốn bạn tham gia vào dự án nghiên cứu của tôi.)

Tóm lại

Trong một số trường hợp, "cover" và "include" có thể gặp nhau ở điểm là có nghĩa "bao gồm" hoặc đề cập đến một phạm vi nào đó. Nhưng điểm khác biệt cơ bản là:

 • "Cover" thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh việc đề cập đến toàn bộ phạm vi rộng nhất có thể.
 • "Include" đơn giản chỉ là liệt kê hoặc chứa đựng một phần hoặc nhiều thứ gì đó, không nhất thiết phải toàn bộ.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố