So sánh các từ "several", "some" và "a few" – ZiZoou Store - Streetwear

So sánh các từ "several", "some" và "a few"

1. Điểm chung của "several", "some" và "a few"

Các từ này có nghĩa là "vài" hay"một số", đều được sử dụng để chỉ một số lượng không xác định nhưng không nhiều đối tượng.

Chúng thường được dùng cho danh từ đếm được (số nhiều).

2. Sự khác biệt giữa "several", "some" và "a few"

Several

 • Nhiều hơn "a few" (nhưng ít hơn "many")
 • Nhấn mạnh số lượng đáng kể
 • Ví dụ: I have several books on this topic.
  (Tôi có vài cuốn sách về chủ đề này.)

Some

 • Trung lập, không nhấn mạnh số lượng
 • Chỉ đơn giản là một số
 • Ví dụ: Some people prefer tea over coffee.
  (Một số người thích trà hơn cà phê.)

A few

 • Ít nhất hai, không nhiều
 • Nhấn mạnh số lượng nhỏ
 • Ví dụ: I need a few more eggs to finish the cake.
  (Tôi cần thêm một vài quả trứng để hoàn thành chiếc bánh.)

3. Lưu ý khi sử dụng các từ "several", "some" và "a few"

"Some" có thể được dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được, trong khi "several" và "a few" thường chỉ dùng cho danh từ đếm được.

Trong văn nói, "a few" có thể được sử dụng thay thế cho "some" để tạo sự thân mật hơn.

Ví dụ:

 • Several students were absent from class today.
  (Nhiều học sinh vắng mặt trong lớp học ngày hôm nay.)
 • Some of the cookies were burned.
  (Một số chiếc bánh quy bị cháy.)
 • I need a few more minutes to finish my report.
  (Tôi cần thêm một vài phút để hoàn thành báo cáo.)
 • Some people say that the Earth is flat.
  (Một số người nói rằng Trái đất phẳng.)
 • I have a few questions about the assignment.
  (Tôi có một vài câu hỏi về bài tập.)

Chia sẻ bài viết này