Phân biệt "guide" và "instruction"? – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "guide" và "instruction"?

1. Điểm chung của "guide" và "instruction"

Cả 2 từ đều có nghĩa là "chỉ dẫn" hoặc "hướng dẫn", đều giúp người nghe hoặc người đọc hiểu rõ cách thực hiện một công việc hoặc quy trình nào đó.

2. Điểm khác nhau giữa "guide" và "instruction"

 • "Guide" thường được sử dụng để chỉ sự chỉ dẫn tổng quát, bao gồm cả việc cung cấp thông tin và định hướng.
 • "Instruction" thường mang tính cụ thể và chi tiết hơn, chỉ dẫn từng bước một cách rõ ràng.

Ví dụ:

 1. Guide:

  • A guide to the best restaurants in the city.
   • Một hướng dẫn về những nhà hàng tốt nhất trong thành phố.
  • This guide will help you understand the basics of programming.
   • Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu những kiến thức cơ bản về lập trình.
  • The guide provided useful tips for traveling on a budget.
   • Hướng dẫn đã cung cấp những mẹo hữu ích cho việc du lịch tiết kiệm.
 2. Instruction:

  • The instruction manual for the new appliance is very detailed.
   • Sổ tay hướng dẫn cho thiết bị mới rất chi tiết.
  • Follow the instructions step by step to complete the installation.
   • Làm theo các hướng dẫn từng bước để hoàn thành việc cài đặt.
  • The teacher gave clear instructions on how to solve the problem.
   • Giáo viên đã đưa ra hướng dẫn rõ ràng về cách giải quyết vấn đề.

3. Bài tập thực hành để Phân biệt "guide" và "instruction"

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống và kiểm tra đáp án bên dưới.

 1. The tour _______ showed us the most beautiful parts of the city.
  • A. guide
  • B. instruction
  ĐÁP ÁN
  Người hướng dẫn du lịch đã chỉ cho chúng tôi những phần đẹp nhất của thành phố.
  Giải thích: "Guide" được sử dụng để chỉ người dẫn đường hoặc người cung cấp thông tin.
 2. Please read the _______ carefully before using the new software.
  • A. guide
  • B. instruction
  ĐÁP ÁN
  Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn trước khi sử dụng phần mềm mới.
  Giải thích: "Instruction" được sử dụng để chỉ các chỉ dẫn cụ thể và chi tiết.
 3. This book is a comprehensive _______ to learning French.
  • A. guide
  • B. instruction
  ĐÁP ÁN
  Cuốn sách này là một hướng dẫn toàn diện để học tiếng Pháp.
  Giải thích: "Guide" được sử dụng để chỉ sự chỉ dẫn tổng quát và bao quát.
 4. The teacher gave us clear _______ on how to complete the assignment.
  • A. guide
  • B. instruction
  ĐÁP ÁN
  Giáo viên đã đưa ra hướng dẫn rõ ràng về cách hoàn thành bài tập.
  Giải thích: "Instruction" được sử dụng để chỉ các chỉ dẫn cụ thể và chi tiết.
 5. The travel _______ includes maps and tips for tourists.
  • A. guide
  • B. instruction
  ĐÁP ÁN
  Hướng dẫn du lịch bao gồm bản đồ và các mẹo cho du khách.
  Giải thích: "Guide" được sử dụng để chỉ tài liệu cung cấp thông tin và định hướng.
 6. Follow the _______ step by step to assemble the furniture.
  • A. guide
  • B. instruction
  ĐÁP ÁN
  Làm theo các hướng dẫn từng bước để lắp ráp đồ nội thất.
  Giải thích: "Instruction" được sử dụng để chỉ các chỉ dẫn cụ thể và chi tiết.
 7. Our tour _______ was very knowledgeable about the history of the area.
  • A. guide
  • B. instruction
  ĐÁP ÁN
  Người hướng dẫn du lịch của chúng tôi rất am hiểu về lịch sử của khu vực.
  Giải thích: "Guide" được sử dụng để chỉ người dẫn đường hoặc người cung cấp thông tin.
 8. The user _______ is available online for your convenience.
  • A. guide
  • B. instruction
  ĐÁP ÁN
  Hướng dẫn sử dụng có sẵn trực tuyến để bạn tiện theo dõi.
  Giải thích: "Guide" được sử dụng để chỉ tài liệu cung cấp thông tin và định hướng.
 9. The _______ manual explains how to operate the machine safely.
  • A. guide
  • B. instruction
  ĐÁP ÁN
  Sổ tay hướng dẫn giải thích cách vận hành máy an toàn.
  Giải thích: "Instruction" được sử dụng để chỉ các chỉ dẫn cụ thể và chi tiết.
 10. Our hiking _______ took us through some beautiful trails.
  • A. guide
  • B. instruction
  ĐÁP ÁN
  Người hướng dẫn leo núi của chúng tôi đã dẫn chúng tôi qua một số con đường mòn đẹp.
  Giải thích: "Guide" được sử dụng để chỉ người dẫn đường hoặc người cung cấp thông tin.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố