"At the moment" là gì trong tiếng Việt" – ZiZoou Store - Streetwear

"At the moment" là gì trong tiếng Việt"

Nghĩa của từ "At the moment"

Từ này trong tiếng Anh có thể dịch là "Hiện tại" hoặc "Lúc này".

Ví dụ:

 • "I'm busy at the moment, can I call you back later?"
  (Hiện tại tôi đang bận, có thể tôi gọi lại bạn sau không?)
 • "At the moment, we don't have any available tables. Would you mind waiting?"
  (Hiện tại, chúng tôi không có bàn trống. Bạn có phiền chờ đợi không?)
 • "I'm not feeling well at the moment, so I won't be able to join the meeting."
  (Tôi không cảm thấy khỏe lúc này, nên tôi không thể tham gia cuộc họp)

So sánh từ "At the moment" và "At the present"

Hai từ này đều có nghĩa gần giống nhau trong tiếng Anh, cả hai đều chỉ thời điểm hiện tại, lúc này. Tuy nhiên, "at the moment" thường được sử dụng phổ biến hơn trong giao tiếp hàng ngày, trong khi "at the present" thường được sử dụng hơn trong văn viết hoặc ngữ cảnh chính thức hơn.

Ví dụ:

"I cannot make any long-term commitments at the present because of my uncertain job situation."
(Tôi không thể cam kết vào thời điểm hiện tại vì tình hình công việc của tôi không chắc chắn)

So sánh từ "At the moment" và "Now"

Cả hai từ đều có nghĩa gần giống nhau, đều đề cập đến thời điểm hiện tại, lúc này. Tuy nhiên, "now" thường được sử dụng ngắn gọn và trực tiếp hơn trong giao tiếp hàng ngày, trong khi "at the moment" có thể được sử dụng để nhấn mạnh rõ ràng hơn về thời điểm hiện tại trong một ngữ cảnh nào đó.

Ví dụ:

 • "I'm busy at the moment."
  (Tôi đang bận lúc này.)
 • "I'm eating lunch now."
  (Tôi đang ăn trưa bây giờ.)
 • "We can't talk at the moment, but I'll call you back later."
  (Chúng ta không thể nói chuyện lúc này, nhưng tôi sẽ gọi lại bạn sau.)

Chia sẻ bài viết này